Целта на ОМКИ е да задоволява потребностите на младите хора, свързани с:

Приобщаване на младите хора в обществения живот без каквито и да било различия като раса, цвят на кожата, пол, език, религия.

 Да работи като консултативна група в Общинска администрация по проблемите на младите хора в гр.Хисаря.

 Подпомагане, развиване и обединяване дейността на младежките ученически органи /парламенти, съвети/ в средното училище и да способства за създаване на младежки инициативи и участие в други на общинско, областно и национално ниво.

 Да бъде информационен център за младите хора при разрешаване на техните проблеми

 Запазване обичаите и традициите на българския народ. Създаване на условия за развитие и изява на творческите способности на младежите чрез разширяване на техните знания и приобщаване към науката, изкуството, културата и спорта.

 Възпитаване и утвърждаване на национално самосъзнание.

 Да разработва проекти и развива дейността по приоритетни въпроси от живота на подрастващите в гр.Хисаря.

 Да съдейства за изграждането на позиция на нетърпимост към негативните явления, противообществените прояви и престъпления сред подрастващите, стимулиране на чувство за отговорност с цел повишаване привлекателността на живота на младите в общината.

Извършва обучения сред подрастващите по метода „Връстници обучават връстници” на различни теми по превенция на престъпността и противообществените прояви, безопасност в интернет, безопасни игри, толерантност и др.

МИСИЯ, ВИЗИЯ И ЦЕННОСТИ НА ОМК „ИНОВАТОР”
МИСИЯ
Основната мисия на младежката организация е да бъде мост между младите хора в Хисаря и институциите, както на общинско, така и на областно и национално ниво. Това се осъществява, чрез провеждане на постоянни срещи с младите хора в общината и запитвания сред тях, с цел идентифициране на техните основни проблеми и потребности. Тези данни се обобщават и анализират, на тяхна база се подготвя предложение на младежката организация пред Общинското ръководство и Общински съвет. По този начин целта е младежите всяка година да участват в процеса на взимане на решения на общинско равнище и осъществяват на практика младежкото включване в създаването на политиките и стратегиите, засягащи младите хора.
ВИЗИЯ
Светът, който искаме да видим е свят, в които младите хора са активна част от процесите на взимане на решения и създаване на политики на всички институционални нива. Нашата визия се основава на изграждането на проактивни, образовани и мотивирани млади хора, хора, които имат широки познания за проблемите и приоритетите в различни сфери на обществения живот в страната и по света. Това е постоянен процес, в който ние виждаме задължителното участие на институциите, гражданския и неправителствен сектор, както и младия човек.

ЦЕННОСТИ
Основните ценности, на които се основаваме са свобода, толерантност, сътрудничество, уважение, отговорност. Те са основата, на която се изгражда дейността на общински младежки клуб „Иноватор” .
СВОБОДА
Правото на свободно изразяване без да се накърнява достойнството и авторитета на другите.
ТОЛЕРАНТНОСТ
Уважаваме другите, ценим многообразието и различията. Отнасяме се с нетърпимост към всяка форма на ксенофобия и дискриминация.
СЪТРУДНИЧЕСТВО
Осигуряване на сътрудничество и партньорство с организации, които споделят нашите ценности.
УВАЖЕНИЕ
Отнасяме се с уважение към всички.

ОТГОВОРНОСТ
Отнасяме се с отговорност при изпълнението на нашите дейности и се съобразяваме, че ресурсите, които привличаме трябва да бъдат законово регламентирани и произлизащи от прозрачни източници.

ДОБРОВОЛЦИ, ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ

ОМК „Иноватор” събира най-мотивираните за промяна млади хора в Общината, които са готови да предизвикат, не само себе си, но и хората в общността, от която идват.

ОМК „Иноватор” е място, в което можеш да повишиш своите знания както можеш да си част от обществено-политическия живот на общината, областта, страната и да развиеш своите лидерски умения.

Доброволец на ОМКИ може да бъде всяко физическо лицe навършило 8 години, което изпълнява епизодично или постоянно доброволческа дейност за организацията.

Член на ОМКИ може да бъде всяко физическо лице на възраст от 15 до 29 г., което приема и спазва принципите на Устава на ОМКИ и не е билo изключванo от други младежки клубове.

Членуването е доброволно.

Симпатизанти на ОМКИ са онези лица (без значение от възрастта) и групи, които извършват доброволна дейност (обучение, консултации и др.) и/или подпомагат финансово организацията.

     Процедура на избора

  1. Изборът на членове на ОМКИ е доброволен и демократичен.
  2. Всеки на възраст от 15 до 29 години може да кандидатства за член на ОМКИ.
  3. Доброволци могат да бъдат всички лица навършили 8 годишна възраст.

  Управление

  Върховен орган на ОМКИ е Община Хисаря.

Управителен орган на ОМКИ е МКБППМН Хисаря.

Методически съветник и ръководител на ОМКИ е Секретарят на МКБППМН Хисаря. В негово отсъствие ръководството поема член на МКБППМН.

Специални събирания могат да бъдат свикани от Кмета, Председателя на МКБППМН, от членовете на клуба и от методическия съветник и ръководител на ОМКИ Хисаря.

В последните 4 издания на “Лятна академия за децата на Хисаря”, в която младежите са съорганизатори участваха близо 60 младежи, представители на различни училища в общината. Смело можем да кажем, че някои от тях вече са се реализирали като вдъхновяващи обучители на връстниците си по метода „Връстници обучават връстници” или като организатори, аниматори в различни младежки проекти. Младежите организират различни събития свързани с младежката политика. Участват в обучения, които повишават техния капацитет, знания, умения и компетентности. Прилагат наученото сред своите връстници. Разработват интерактивни методи на преподаване в училищата и показват на връстниците си едни нови и иновативни техники на преподаване. Участват в образователни форуми.Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.