На основание чл. 44, ал. 1, т. I, т. 2, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

  1.  Считано от 17.06.2020 г. да се възобнови дейността на общинските пазари.
  2.  Считано от 17.06.2020 г. да се възобнови режима на платено почасово паркиране, в зоните определени за платено паркиране на територията на община Хисаря.
  3. Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица, да се публикува на интернет страницата на Общината и да се постави на информационните табла.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директора на ОП „ЧОСР“ община Хисаря.Коментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...