На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 37, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на ОбС свиква общинските съветници на извънредно заседание на 11.03.2020 год.   от 18.00  часа в „малка“ заседателна зала при Народно Читалище „Иван Вазов – 1904 г.“ гр. Хисаря, бул. Генерал Гурко №23, ет.2, с предложение за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

  1. Докладна записка относно: Наредба за изменение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хисаря.

Докладва: инж. Найден Павлов– председател на Общински съвет  Хисаря

  1. Докладна записка относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Хисаря.

Докладва: инж. Найден Павлов– председател на Общински съвет  Хисаря

  1. Докладна записка относно: Избор на представител в състава на определения от Кмета на община Хисаря Общински съвет по сигурност.

Докладва: инж. Найден Павлов– председател на Общински съвет  Хисаря

  1. Докладна записка относно: Избор на представител в състава на определения от кмета на община Хисаря Общински съвет за намаляване на риска от бедствия.

Докладва: инж. Найден Павлов– председател на Общински съвет  Хисаря

  1. Докладна записка относно: Избор на представител в състава на определения от кмета на община Хисаря Общински щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия на територията на Община Хисаря и за взаимодействие с Областния и Националния щаб.

Докладва: инж. Найден Павлов– председател на Общински съвет  Хисаря

  1. Докладна записка относно: Тригодишна бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

  1. Докладна записка относно: Актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и второстепенните разпоредители към 31.12.2019г.

Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

  1. Докладна записка относно: Издаване на запис на заповед от Община Хисаря в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане за изпълнение на дейности по мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от Сдружение „МИГ Хисаря“.

Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

  1. Докладна записка относно: Вземане на решение от Общински Съвет – Хисаря за освобождаване от длъжност по молба на назначения за управител на „Медицински център I – Хисар“ ЕООД проф. Д-р Петър Христов Петров и за назначаване за временно изпълняващ длъжността управител на „Медицински център I – Хисар“ ЕООД – Нели Николова Симеонова.

Докладва: Милена Балямска – заместник кмет на община Хисаря

 

ИНЖ. НАЙДЕН ПАВЛОВ

Председател на Общински съвет-Хисаря

 

 Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...