Изх. № 179
14.04.2021 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, при условията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА Председателят на ОбС свиква общинските съветници на ОНЛАЙН заседание на 20.04.2021 год. от 13.00 часа, с предложение за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка относно: Даване на съгласие за изменение в кадастрална карта на с. Старо Железаре, ЕКАТТЕ 68967, община Хисаря, област Пловдив, по молба на Пламен Рангелов Челибашки, съгласно изготвена скица – проект за изменение.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 2. Докладна записка относно: Определяне на основна месечна работна заплата на кмет на община Хисаря, считано от 01.01.2021 г. по предложение на кмета на община Хисаря инж. П. Ганева.
  Докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря
 3. Докладна записка относно: Тригодишна бюджетна прогноза за периода 2022 – 2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 4. Докладна записка относно: Приемане на отчет за дейността по развитието на социалните услуги в община Хисаря през 2020 г. и Годишния план за развитие на социалните услуги в община Хисаря през 2022 г.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 5. Докладна записка относно: Изпълнение ползването на дървесина от горски територии, собственост на Община Хисаря за редовни сечи за Лесфонд 2021 г., по реда и условията на чл. 5 от „Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите“
  Докладва: инж. Ангел Веселинов – Директор на ОП ОГС – Хисаря
 6. Докладна записка относно: Приемане на Решение за обявяване за частна общинска собственост Поземлен имот с идентификатор 77270.65.912, находящ се в област Пловдив, община Хисаря, гр. Хисаря, местност: „Сивия геран – 03“, с площ 1778 кв. м.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 7. Докладна записка относно: Състояние на микроязовирите общинска собственост по отношение на тяхната безопасност при обилни валежи.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря.
 8. Докладна записка относно: Информация за състоянието на материалната база на читалищата на територията на община Хисаря и Информация за състоянието на библиотечния фонд към библиотеките.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря.
 9. Докладна записка относно: Отпускане на еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на община Хисаря.
  Докладва: Петко Петров – Секретар на община Хисаря
 10. Докладна записка относно: Заявление вх. № 91-00-43/28.01.2021 г. от Дмитрий Димчев Карамфилов и Радостина Минкова Кирина, пълномощник на Николина Димитрова Богданова, с пълномощно № 8550/07.08.2018 г. от Консулство на Република България, Лондон, за разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП- ПР за УПИ-I-1426, жилищно застрояване и УПИ II-300, кв. 49 по плана на кв. Момина Баня, гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 11. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-172/05.03.2021 г. от Георги Фабиянов Камбурски в качеството му на пълномощник на „АСПИ БИЛДИНГ“ ЕООД с управител Петър Спасов Илиев, с пълномощно рег. № 409/11.02.2021 г., за разрешаване за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-ДСО Минстрой София (ПИ 1151), кв. 90 по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 12. Докладна записка относно: Оценка за наличие на условията по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ към 31.12.2020 г. и чл. 93, ал. 1 от ЗДБРБ за 2021 г. за критерии за определяне на общини с финансови затруднения при изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 13. Докладна записка относно: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Хисаря и План за действие за периода 2021 г. – 2027 г.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 14. Докладна записка относно: Актуализация на Годишната програма за община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2021 г.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 15. Докладна записка относно: Отчет за разходваните средства за командировки на Кмета на Община Хисаря за първото тримесечие на 2021 г. ( от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.).
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 16. Докладна записка относно: Сключване на договор за наем с „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 206149191 по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура /ЗЕСМФИ/.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 17. Докладна записка относно: Приемане и утвърждаване начална тръжна цена за продажба на: ПИ 3120, квартал 25 по КРП на град Хисаря, квартал Миромир, с площ от 196 кв.м. и застроената в него едноетажна паянтова сграда със ЗП от 32 кв.м.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 18. Докладна записка относно: Издаване на Запис на заповед от Община Хисаря в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане за изпълнение на дейности по мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от Сдружение „МИГ Хисаря“.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 19. Докладна записка относно: Информация за разходваните средства по снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа и улиците на населените места през зимен сезон 2020 – 2021 г.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 20. Докладна записка относно: Отчет за събираемост на наемите и вземанията през 2020 г.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 21. Докладна записка относно: Поемане на нов дългосрочен дълг.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 22. Докладна записка относно: Закупуване на автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж за предоставяне на услугата „Доставка на храна“.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 23. Докладна записка относно: Отписване на вземания и задължения на Община Хисаря от/към трети лица.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 24. Докладна записка относно: Актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и второстепенните разпоредители към 31.03.2021 г.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 25. Докладна записка относно: Платени разходи през 2011 г. от набирателната сметка на Общината.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 26. Докладна записка относно: Удължаване на срока на предоставения безлихвен заем до 15.05.2021 г.
  Докладва: Мария Мустакова – Общински съветник и Председател на УС на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“
 27. Докладна записка относно: Актуализация на списъка с пътуващи служители.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 28. Докладна записка относно: Подаване на проектно предложение: „Патронажна грижа + в община Хисаря“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-6.002 “Патронажна грижа +“.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 29. Докладна записка относно: Информация за състоянието, дейност и мерки на РС ПБЗН – гр. Хисаря във връзка с предстоящия летен пожароопасен период – 2021 г.
  Докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря
 30. Докладна записка относно: Дейността на РУ на МВР Хисар за 2020 година по предотвратяване и разкриване на престъпления на територията на община Хисаря.
  Докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря
 31. Докладна записка относно: Заявление вх. № 94-00-С-48/04.02.2021 г. от Стоян Колев Стехов за разрешаване на транспортен достъп до ресторант „Орфей“ в УПИ I- ресторант „Орфей“, кв. 19, гр. Хисаря
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 32. Докладна записка относно: Предложение за възобновяване и реорганизиране на сградата на детска градина „Роза“, с. Старо Железаре с входящ №90-00-120/07.04.2021г.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 33. Докладна записка относно: Провеждане на конкурсна процедура за номиниране на управител на „Медицински център I – Хисар“ ЕООД, ЕИК 115515046, на когото да бъде възложено управлението за срок от три години.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 34. Докладна записка относно: Приемане и утвърждаване начална тръжна цена за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 77270.184.45, гр. Хисаря, общ .Хисаря, обл. Пловдив, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-783/01.11.2019 г. на ИД на АГКК, местност Банчето – 04, площ 1010 кв.м., нтп – за друг вид застрояване и застроената в него сграда с идентификатор 77270.184.45.1, застроена площ 164 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда за битови услуги.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

 1. ПИТАНИЯ/РАЗНИ
  Допълнителни докладни записки:
  1.(35). Докладна записка относно: Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Хисаря, неговите комисии, взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение № 60, взето с Протокол № 7 от 18.02.2020 г. на Общински съвет Хисаря
  Докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря
  2.(36). Докладна записка относно: Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хисаря
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
  3.(37) Докладна записка относно: Отпускане на еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Хисаря .
  Докладва: Ива Иванова Вълчева – Председател на ПК „Образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и социална политика“
  4.(38) Докладна записка относно: Учредяване на право на водопрекарване за обект „ Минерален водопровод от водоем V=100 м3 с помпена станция при сондаж 5 от находище „Хисаря“ до УПИ I-667, кв. 4 по плана за гр. Хисаря, във връзка с искане с вх. № 26-00-315 от 07.04.2021 г. от управителя на „Сенид“ ООД, ЕИК 130419394.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

ИНЖ. НАЙДЕН ПАВЛОВ
Председател на Общински съвет ХисаряLike Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...