Изх. № 398
13.10.2021 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, при условията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА Председателят на ОбС свиква общинските съветници на ОНЛАЙН заседание на 19.10.2021 год. от 13.00 часа, с предложение за


ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка относно: Заявление вх. № 94-00-С-328/24.08.2021 г. от Стоян Колев Стехов за разрешаване на транспортен достъп до ресторант „Орфей“ в УПИ I- Ресторант „Орфей“ , кв. 19, гр. Хисаря.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 2. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Хисаря приета с Решение № 461, взето с Протокол № 53 от 21.01.2014 год., изм. и доп. с Решение № 198, взето с Протокол № 21 от 18.10.2016 г. на Общински съвет Хисаря.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 3. Докладна записка относно: Отчет за дейността на „Медицински център – I – Хисар“ ЕООД гр. Хисаря за 2020 г.
  Докладва: д-р Христо Романов Кунчев – Управител на „Медицински център I – Хисар“ ЕООД
 4. Докладна записка относно: Членство на Общината в Националната асоциация на доброволците в Република България.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 5. Докладна записка относно: Платени разходи през 2011 г. от набирателната сметка на Общината.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 6. Докладна записка относно: Отчет за разходваните средства за командировки на Кмета на община Хисаря за третото тримесечие на 2021 г. ( от 01.07.2021 г. до 30.09.2021 г.).
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 7. Докладна записка относно: Приемане и утвърждаване начална тръжна цена за продажба на ПИ № 497, кв. 62 по КРП на с. Беловица, община Хисаря, област Пловдив с площ 330 кв. м.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 8. Докладна записка относно: Приемане и утвърждаване начална тръжна цена за продажба на УПИ III- общински в кв. 46 по КРП на с. Красново, община Хисаря, област Пловдив с площ от 1140 кв. м.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 9. Докладна записка относно: Сформиране на общинска комисия по безопасност на движението по пътищата /ОбщКБДП/.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 10. Докладна записка относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина за 2022 г. на ОП ОГС Хисаря
  Докладва: инж. Ангел Веселинов – Директор на ОП ОГС Хисаря
 11. Докладна записка относно: Предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен от територии, собственост на Община Хисар
  Докладва: инж. Ангел Веселинов – Директор на ОП ОГС Хисаря
 12. Докладна записка относно: Състоянието на административното обслужване в Община Хисаря.
  Докладва: Петко Петров – Секретар на община Хисаря
 13. Докладна записка относно: Отчет за работата на Археологически музей в гр. Хисаря през 2020 г.
  Докладва: доц. д-р Митко Маджаров – Директор на Археологически музей гр. Хисаря
 14. Докладна записка относно: Реализирани икономии на средства в детските градини от преминаването им от столово хранене към кетъринг.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 15. Докладна записка относно: Състоянието на парковете в общината, поддържане, опазване на тревната и дървесна растителност.
  Докладва: Нено Костов – Директор на ОП „ЧОСР“
 16. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-1034 от 26.08.2021г., допълнено със заявление с вх. № 26-00-1102 от 16.09.2021 г., от „А1 България“ ЕАД, ЕИК 131468980, чрез пълномощник Магдалена Кожухарова, с пълномощно с рег. № 3723 от 10.05.2021г. за разрешаване за изработване на план – схема към ПУП за обект: „Изграждане на електронна съобщителна мрежа (ЕСМ) на „А1 България“ ЕАД по ул. „Тодор Каблешков“ в гр. Хисаря.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 17. Докладна записка относно: Допускане за изработване на проект за изменение на /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 5128 по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 18. Докладна записка относно: Заявление вх. № 94-00-М-110-(1) от 16.06.2021 г., допълнено със заявление с вх. № 94-00-М-110-(2) от 29.07.2021 г. от Милен Петков Нейчев, за разрешаване за изработване на ПУП – Парцеларен план за пътна връзка за обект: „Складова база и автосервиз“ в УПИ 081005 – складова база и автосервиз, ПИ с идентификатор 77270.81.5 местност „Читашки
  ливади – 02 по КККР землището на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 19. Докладна записка относно: Готовността на Общината за работа при зимни условия.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 20. Докладна записка относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа на децата и учениците в община Хисаря.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 21. Докладна записка относно: Актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и второстепенните разпоредители към 30.09.2021 г., актуализация на Бюджет 2021 г., Инвестиционната програма 2021 г., Ремонтна програма 2021 г. и Разчета на сметките за СЕС за 2021 г. на Община Хисаря.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 22. Докладна записка относно: Отпускане на безлихвен заем за изпълнение на дейности по мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от Сдружение „МИГ Хисаря“.
  Докладва: Мария Мустакова – общински съветник и Председател на УС на Сдружение „Местна инициативна група“ Хисаря
 23. Докладна записка относно: Отпускане на безлихвен заем за изпълнение на дейности по Административен договор по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на Местни инициативни групи“ между Сдружение „МИГ Хисаря“ и Управляващия орган на Програмата за развитие на селски райони 2014-2020 г.
  Докладва: Мария Мустакова – общински съветник и Председател на УС на Сдружение „Местна инициативна група“ Хисаря
 24. Докладна записка относно: Информация за използването на минералната вода на територията на община Хисаря и търсене на възможности за увеличаване на приходите на общината.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 25. Докладна записка относно: Актуализация на списъка с пътуващи служители.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 26. Докладна записка относно: Вземане на решение за отписване от счетоводния баланс на община Хисаря на просрочени, погасени по давност, частни общински вземания за главница и лихва, както и просрочени задължения на 2 /две/ търговски дружества, заличени от Търговския регистър, в резултат на което и на основание действащото законодателство и съдебна практика, са загубили своята правосубектност и не съществуват като търговии за правния мир
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря 27. ПИТАНИЯ/РАЗНИ

  27.1. Молба от живеещи, работещи и посещаващи обектите на ул. „Илин Паунов“ за изграждане на съоръжения за ограничаване на скоростта;

  27.2. Писмо от Тодорка Шарова относно: писмо от Общинска администрация по подадена от Пена Стоева жалба;

  27.3. Докладна от д-р Христо Кунчев – временно изпълняващ длъжността Управител на „МЦ I – Хисар“ ЕООД във връзка с отдаване на помещения, намиращи се на втория етаж в сградата на Медицинския център;

  27.4. Разкриване на клуб на пенсионера в с. Паничери;

  27.5. Допуснати пропуски при саниране на жилищна сграда с административен адрес: гр. Хисаря, ул. „Хайдут Генчо“ № 8;

  27.6. Инициативен комитет с. Старо Железаре за предприемане на мерки за ограничаване на скоростта;

  27.7. Промяна на работното време на Fitness and fight club Hissar;

  27.7 От жителите на кв. Момина баня относно разписание на градския транспорт.Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...