Изх. No 512
17.12.2021 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, при условията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА Председателят на ОбС свиква общинските съветници на извънредно ОНЛАЙН заседание на 21.12.2021 год. от 18.00 часа, с предложение за

ДНЕВЕН РЕД:

      1. Докладна записка относно:  Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Хисаря.
Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

ИНЖ. НАЙДЕН ПАВЛОВ
Председател на Общински съвет ХисаряLike Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...