Изх. № 398
15.10.2020 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на ОбС свиква общинските съветници на извънредно заседание на 21.10.2020 год. от 18.30 часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря, с предложение за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка относно: Актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 2. Докладна записка относно: Състоянието на административното обслужване на Община Хисаря.
  Докладва: Петко Петров – секретар на община Хисаря
 3. Докладна записка относно: Намаляване еднократно годишното количество подлежащо на заплащане на такса за 2020 година, съгласно разрешително за водовземане от минерална вода № 3 / 02.07.2018 год.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 4. Докладна записка относно: Намаляване еднократно годишното количество подлежащо на заплащане на такса за 2020 година, съгласно разрешително за водовземане от минерална вода № 4 / 17.07.2018 год.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 5. Докладна записка относно: Отпускане на еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на община Хисаря.
  Докладва: Петко Петров – секретар на община Хисаря
 6. Докладна записка относно: Възстановяване право на собственост върху земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 7. Докладна записка относно: Възстановяване право на собственост върху земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 8. Докладна записка относно: Приемане и утвърждаване начална тръжна цена за продажба на поземлен имот с идентификатор 55378.141.4, област Пловдив, община Хисаря, с. Паничери, местност Пясъка.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 9. Докладна записка относно: Обявяване за частна общинска собственот баня „Банче”, гр. Хисаря, квартал Миромир и актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 година.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 10. Докладна записка относно: Отдаване под наем на 14 броя имоти – земи от общинския поземлен фонд.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 11. Докладна записка относно: Искане за освобождаване от плащане на ТБО за 2020 год. за времето на Обявеното извънредно положение.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 12. Докладна записка относно: Актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и второстепенните разпоредители към 30.09.2020 г., Актуализация на Бюджет 2020 г., и Разчета на сметките за СЕС за 2020 г. на Община Хисаря.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 13. Докладна записка относно: Отчет за разходваните средства за командировки на Кмета на Община Хисаря за третото тримесечие на 2020 г. (от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г.).
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 14. Докладна записка относно: Възражение целящо погасяване по давност задължения за ТБО период 01.01.2013г.-31.12.2015г.,преизчисление на задълженията за ТБО период 01.01.2013г.-31.12.2020г.,както и напълно освобождаване от финансово задължение за ТБО към община Хисаря.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 15. Докладна записка относно: Приемане на Мандатна програма за мандат 2019 – 2023 г.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 16. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-642/05.10.2020 г. от „БЕРЖЕ ТРАКИЯ“ ЕООД, ЕИК 115281935 за разрешаване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел ниско напрежение от ПИ 69016.299.11 до помпена станция в ПИ 69016.299.10 и довеждащ водопровод от помпена станция в ПИ 69016.299.10 до ПИ 69016.299.11, за захранване на дестилерия за етерично маслени култури в УПИ 299009 за производствена и складова дейност (дестилерия за етеричномаслени култури) и обществено обслужващи дейности, м. „Кошовица“, по КККР на землище на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 17. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-643/05.10.2020 г. от „БЕРЖЕ ТРАКИЯ“ ЕООД, ЕИК 115281935 за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел ниско напрежение и довеждащ водопровод за водоснабдяване на дестилерия за етерично маслени култури в УПИ 299009 за производствена и складова дейност (дестилерия за етеричномаслени култури) и обществено обслужващи дейности, м. „Кошовица“, по КККР на землище на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, от ПИ 69016.299.755, през ПИ 69016.299.10 до ПИ 69016.299.11, м. „Кошовица“, по КККР на землище на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 18. Докладна записка относно: Заявление вх. № 91-00-241/06.10.2020 г. от Стоян Лазаров Атанасов и Пенка Петрова Атанасова, чрез пълномощник Стойко Цочев Цочев, с пълномощно от 28.09.2020 г. за допускане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ IX-2303, кв. 15 гр. Хисаря, Община Хисаря.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 19. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-666/08.10.2020 г. от „БЕГТО“ ЕООД, ЕИК 204913822, чрез пълномощник Стефка Здравкова Хрисчева, с пълномощно от 10.09.2020 г. за допускане на проект на план – схема за елементи на техническата инфраструктура – кабелна линия НН за обект: „Фотоволтаична електроцентрала с номинална мощност 30 kWp“ в УПИ VI-148, кв. 42А по регулационния план на с. Кръстевич, Община Хисаря, Област Пловдив.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 20. Докладна записка относно: Готовността на общината за работа при зимни условия.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 21. Докладна записка относно: Използването на минералната вода на територията на община Хисаря и търсене на възможности за увеличаване на приходите на общината.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 22. Докладна записка относно: Актуализация на инвестиционната програма на Община Хисаря за 2020 г.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 23. ПИТАНИЯ/РАЗНИ

ИНЖ. НАЙДЕН ПАВЛОВ
Председател на Общински съвет-ХисаряLike Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...