Изх. № 295
14.07.2021 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, при условията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА Председателят на ОбС свиква общинските съветници на ОНЛАЙН заседание на 20.07.2021 год. от 13.00 часа, с предложение за


ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка относно: Доклад във връзка с проверка за наличие на несъвместимост на Атанас Петров Куковски, ЕГН хххххххххх със заеманата от него длъжност „общински съветник“
  Докладва: Пенчо Т. Шапков – Общински съветник и член на състава на Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет Хисаря

 2. Докладна записка относно: Заявление вх. № 94-00-С-194 от 25.05.2021г., допълнено със заявление с вх. № 94-00-С-194-(1) от 07.06.2021г. от Сияна Георгиева Дишкелова, чрез пълномощник Галина Христова Рачева, с пълномощно с рег. № 2226, от 08.04.2021 г., за допускане за изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе на уличен водопровод, обслужващ ПИ 68967.37.3 по КККР землище с. Старо Железаре, м. „ВЛАЧИЩЕТО“, Община Хисаря, Област Пловдив.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

 3. Докладна записка относно: Заявление с вх. № 91-00-138 от 03.06.2021г. от Мая Лазарова Витева и Никола Атанасов Витев, с искане за поставяне на преместваем обект- метален павилион на основание чл. 56 от ЗУТ в УПИ II- за Площад, кв. 57, по плана на с. Старо Железаре, Община Хисаря, Област Пловдив.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

 4. Докладна записка относно: Информация за приключване на учебната 2020/2021 година, актуални проблеми и предложения за решаването им
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

 5. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-723 от 08.06.2021г. от „ДТ ИНВЕСТМЪНТС“ ООД с ЕИК: 204883756, с управител Цветелин Никифоров Цоневски, за разрешаване за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за ПУП – Парцеларен план, план схема и инвестиционен проект за трасе на уличен водопровод за питейна вода от съществуващ водопровод РЕ-HD Ø90 в Красновски минерални бани до ПИ 39579.125.66, местност „ПОЛЕНАКА“ в землището на с. Красново и водопровод за минерална вода от находище „КРАСНОВО“ Сондаж 1 до ПИ 39579.125.66, местност „ПОЛЕНАКА“, землище на с. Красново, Община Хисаря, Област Пловдив
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

 6. Докладна записка относно: Утвърждаване на „Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Патронажна грижа“ по Проект № BG05M9OP001-6.002-0145-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

 7. Докладна записка относно: Отчет за разходваните средства за командировки на Кмета на община Хисаря за второто тримесечие на 2021 г. (от 01.04.2021 г. до 30.06.2021 г.)
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

 8. Докладна записка относно: Отчет за дейността на читалищата в община Хисаря за 2020 г.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

 9. Докладна записка относно: Информация за всички настоящи проекти, проекти в действие, проекти в устойчивост и подготовка на бъдещи такива
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

 10. Докладна записка относно: Отчет за дейността на Общински съвет Хисаря и неговите комисии за периода от 19.01.2021 г. до 22.06.2021 г.
  Докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря

 11. Докладна записка относно: Даване на съгласие община Хисаря да кандидатства с проектно предложение за безвъзмездна финансова помощ по програма „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. BGCULTURE-2.002-
  ВТОРА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

 12. Докладна записка относно: Приемане и утвърждаване начална тръжна цена за продажба на УПИ I V- 4052 кв 112 по КРП на гр. Хисаря – археологически резерват.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

 13. Докладна записка относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2021 година и даване на съгласие за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, представляващ:
  УПИ I- 481, кв. 63 по КРП на с. Красново.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

 14. Докладна записка относно: Приходи от извършени продажби, отдаване на концесия и под наем на общински имоти през първото полугодие на 2021 година.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

 15. Докладна записка относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2021 година.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

 16. Докладна записка относно: Актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и второстепенните разпоредители към 30.06.2021 г., Информация за изпълнението на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2021 г., информация за състоянието на дълга към 30.06.2021 г., информация за изпълнението на отчета по кметства и кметски наместничества по населени места към 30.06.2021 г. и отчета на инвестиционна програма към 30.06.2021 г. на община Хисаря.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

 17. Докладна записка относно: Oтпускане на средства за участие на детски танцов състав към НЧ „Иван Вазов -1904“, гр. Хисаря в международен фестивал на изкуствата „Гуамаджоре 2021“, остров Сардиния, Италия
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

 18. Докладна записка относно: Заявление с вх. № 26-00-716/07.06.2021 г. от „Денив Ленд” ООД, ЕИК: 200635980, представлявано от Управителя: Красимира Цанева Цанева, чрез съдружник Денчо Веселинов Минев с искане за поставяне на временно преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – „Детски увеселителни съоръжения“.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

 19. ПИТАНИЯ/РАЗНИ

ИНЖ. НАЙДЕН ПАВЛОВ
Председател на Общински съвет ХисаряLike Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...