Изх. № 180/12.05.2020 

 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на ОбС свиква общинските съветници на редовно заседание на 19.05.2020 год. от 13.00 часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря, с предложение за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

1. Докладна записка относно: Общинска програма за Закрила на детето за 2020 г.
Докладва: Ангелина Пашова – Директор ДСП – Хисаря

2. Докладна записка относно: Актуализация на инвестиционната програма за 2020 г. на Община Хисаря
Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

3. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Хисаря, приета с Решение № 300, взето с Протокол № 32 от 19.03.2013 год. на Общински съвет Хисаря
Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

4. Докладна записка относно: Приемане на тарифа за таксите за водовземане от минерална вода от находище на минерална вода „Красново”- № 37, село Красново, община Хисаря, област Пловдив
Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

5. Докладна записка относно: Приемане на отчет за изпълнение на Годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Хисаря през 2019-та година
Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
6. Докладна записка относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Хисаря за 2020 г.
Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

7. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-301/08.05.2020г. от „НИРА КАПИТАЛ” ООД, ЕИК 204347121, със седалище и адрес на управление град Пловдив, община Пловдив, район Северен, ул. „Драва” № 1, чрез пълномощник Владимир Георгиев Пашалиев
Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

8. Докладна записка относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 година
Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

9. Докладна записка относно: Даване на съгласие Община Хисаря да стартира процедура за предоставяне безвъзмездно за управление на Археологически резерват „Античен град в курорта Хисар“ гр. Хисаря, Община Хисаря, съгласно разпоредбите на Закона за културното наследство.
Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

10. Докладна записка относно: Готовността на община Хисаря за летния сезон
Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

11. Докладна записка относно: Актуализация на Бюджет 2020 г. на Община Хисаря
Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

12. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-91/30.01.2020 г. от „РЕИЖ” ООД, представлявано от Георги Драганов Ватахов, за одобряване на ПУП-Парцеларен план на уличен канал от съществуващ уличен канал до обекти в УПИ 046004, 046005, за складова дейност, УПИ 046018, 046019, за производствена и складова дейност (предприятие за преработка на плодове и зеленчуци), УПИ 046022, 046036, за хотел, УПИ 046025, за жилищно застрояване, УПИ 046026, за жилищно застрояване, м. „Вранъкови исаци-02”, ЕКАТТЕ 77270, землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, съобщен в държавен вестник без възражения.
Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

13. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-92/30.01.2020 г. от „РЕИЖ” ООД, представлявано от Георги Драганов Ватахов, за одобряване на ПУП-Парцеларен план на уличен водопровод PE-HD Ф 90 от съществуващ водопровод PE-HD Ф 90 до обекти в УПИ 046004, 046005, за складова дейност, УПИ 046018, 046019, за производствена и складова дейност (предприятие за
преработка на плодове и зеленчуци), УПИ 046022, 046036, за хотел, УПИ 046025, за жилищно застрояване, УПИ 046026, за жилищно застрояване, м. „Вранъкови исаци-02”, ЕКАТТЕ 77270, землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, съобщен в държавен вестник без възражения.
Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

14. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-89/30.01.2020 г. от „РЕИЖ” ООД, представлявано от Георги Драганов Ватахов, за одобряване на ПУП-Парцеларен план на кабелна линия 20 kV от нов ЖР стълб № 29А до обекти в УПИ 046004, 046005, за складова дейност, УПИ 046018, 046019, за производствена и складова дейност (предприятие за преработка на плодове и зеленчуци), УПИ 046022, 046036, за хотел, УПИ 046025, за жилищно застрояване, УПИ 046026, за жилищно застрояване, м. „Вранъкови исаци-02”, ЕКАТТЕ 77270, землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, съобщен в държавен вестник без възражения.
Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

15. Докладна записка относно: Заявление вх. № 94-00-Т-87/08.05.2020 г. от Тодор Пенчев Шапков за разрешение на КПИИ (комплексен проект за инвестиционна инициатива) – за план-схема и ТИП за трасе за въздушна линия ниско напрежение за захранване на ФЕЦ за производство на ел. енергия в УПИ I-общински, кв. 17, по плана на с. Старо Железаре, Община Хисаря, Област Пловдив.
Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

16. Докладна записка относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен план и план-схема за обект «Отводняване минерален отток от водопиен павилион „Момина баня” до съществуваща ревизионна шахта РШ 43 на външен колектор от кв. Момина баня, гр. Хисаря, Община Хисаря»
Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

17. Докладна записка относно: Ремонтно-възстановителни дейности по яз. „Керезлъка“, зем. с. Красново и яз. „Лещака“, зем. с. Кръстевич, Община Хисаря
Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

18. Докладна записка относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 година
Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

19. Докладна записка относно: Постъпило предложение от Сдружение „Асоциация за социална, здравна и правна помощ  Пловдив”, БУЛСТАТ 177136010, с което се депозира проект на Договор за гражданско дружество и пътна карта във връзка с участие и реализация на община Хисаря в „Програма за възстановяване и устойчив растеж на община Хисаря след covid-19
Докладва: Найден Павлов – председател на Общински съвет – Хисаря

20. ПИТАНИЯ / РАЗНИ

ИНЖ. НАЙДЕН ПАВЛОВ
Председател на Общински съвет Хисаря

 

 Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...