Изх. № 27
13.01.2021 г.


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, при условията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА Председателят на ОбС свиква общинските съветници на ОНЛАЙН заседание на 19.01.2021 год. от 13.00 часа, с предложение за


ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка относно: Създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавната дейност, считано от 01.01.2021 г.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 2. Докладна записка относно: Отчет за работата на Общинската комисия по безопасност на движението през 2020 г.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 3. Докладна записка относно: Приемане и утвърждаване начална тръжна цена за продажба на поземлен имот с идентификатор 77270.184.14, област Пловдив, община Хисаря, гр. Хисаря, местност Банчето – 04, вид собственост – общинска частна, вид територия – земеделска, категория 8, НТП – За друг вид застрояване, с площ от 846 кв.м. и застроената в него едноетажна масивна сграда – баня с идентификатор 77270.184.647 с площ от 164 кв. м., Заповед за одобрение на КККР № РД-18-783/01.11.2019 г., АОС № 1425/06.01.2021 г.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 4. Докладна записка относно: Изпълнение на Годишната програма на Община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 година – приходи от извършени продажби, общински концесии и наеми на общински имоти.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 5. Докладна записка относно: Приемане на Годишна програма на Община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2021 година.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря.
 6. Докладна записка относно: Даване на съгласие от общински съвет гр. Хисаря за увеличаване на числеността на персонала на Домашен социален патронаж, гр.Хисаря.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря.
 7. Докладна записка относно: Информация за данъчната събираемост през 2020г.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря.
 8. Докладна записка относно: Отправено искане от „ХИСАР МИЛЕНИУМ“ ЕООД, ЕИК: 115566813, с. Старо Железаре, ул. „21-ва“ №2 б, регистрирано с вх. №26-00-828/17.11.2020г. за сключване на Анекс с новия собственик на дружеството към и искане с вх. № 26-00-21/08.01.2021г. с искане за удължаване срока на договор за общинска концесия от 20.02.2001г. за предоставяне на концесия като особено право на ползване върху минерална вода от сондаж №2 и сондаж №4 от находище “Старо Железаре“, с. Старо Железаре, Община Хисар, Пловдивска област, обекти – публична общинска собственост.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря.
 9. Докладна записка относно: Приемане и утвърждаване на: Списъци на имотите с нтп- пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване, наемна цена за декар на пасища, мери и ливади за стопанската 2021/2022 година, Годишен план за паша, правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на община Хисаря.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 10. Докладна записка относно: Отчет на събраните приходи от такса “Битови отпадъци” и отчет на извършените разходи за дейност 623 “Чистота” за 2020 г. и Информация за изпълнение на план-сметката по чл.66 от ЗМДТ.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 11. Докладна записка относно: Отчет за разходваните средства за командировки на Кмета на Община Хисаря за четвъртото тримесечие на 2020 г. (от 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г.).
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 12. Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на инвестиционната програма на Община Хисаря за второ полугодие на 2020 г.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 13. Докладна записка относно: Приемане и утвърждаване начална тръжна цена за продажба на УПИ XIII, – общ. УПИ XV – общ., УПИ XI – общ., УПИ XIV – общ. кв. 97 с. Паничери, общ. Хисаря, обл. Пловдив, КП одобрен със Заповед: № 2866 и № 2867/1940 г., РП одобрен със Заповед: № 2866 и № 2867/1940 г. и Решение на ОбС гр. Хисаря № 189 от 08.09.2020 г.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 14. Докладна записка относно: Промяна в структурата и числеността на общинска администрация Хисаря.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 15. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-923/10.12.2020 г. от „БЕРЖЕ ТРАКИЯ“ ЕООД, ЕИК 115281935 за одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел ниско напрежение и довеждащ водопровод за водоснабдяване на дестилерия за етерично маслени култури в УПИ 299009 за производствена и складова дейност (дестилерия за етеричномаслени култури) и обществено обслужващи дейности, м. „Кошовица“, по КККР на землище на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, от ПИ 69016.299.755, през ПИ 69016.299.10 до ПИ 69016.299.11, м. „Кошовица“, по КККР на землище на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 16. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-924/10.12.2020 г. от „БЕРЖЕ ТРАКИЯ“ ЕООД, ЕИК 115281935 за одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел ниско напрежение от ПИ 69016.299.11 до помпена станция в ПИ 69016.299.10 и довеждащ водопровод от помпена станция в ПИ 69016.299.10 до ПИ 69016.299.11, за захранване на дестилерия за етерично маслени култури в УПИ 299009 за производствена и складова дейност (дестилерия за етеричномаслени култури) и обществено обслужващи дейности, м. „Кошовица“, по КККР на землище на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 17. Докладна записка относно: Проект на Спортен календар на община Хисаря за 2021 г.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 18. Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Културна програма на община Хисаря за 2020 г. и приемане на програма за 2021 г.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 19. Докладна записка относно: Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект по чл. 46, ал.1 на Закона за водите, за свободно отглеждане на раба в язовир „До гробището“ в село Кръстевич, община Хисаря.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 20. Докладна записка относно: Удължаване на Заявление с Вх. № 26-00-20/08.01.2016 г., разрешително № 001/24.03.2016 г., за водовземане от повърхностен воден обект – язовир Момина баня (имот № 000105), по чл. 78 от Закона за водите в землището на град Хисаря, община Хисаря за промишлено водоснабдяване на бетонов възел.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
 21. Докладна записка относно: Отчет за дейността на Общински съвет Хисаря и неговите комисии за периода от 21.07.2020 г. до 15.12.2020 г.
  Докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря
 22. ПИТАНИЯ/РАЗНИ
  Допълнителни докладни записки:
  1.(22). Докладна записка относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на община Хисаря, приета с Решение № 573/20.01.2011 г., изменена и допълнена с Решение № 17/13.12.2011 г., Решение № 434/17.12.2013 г. и Решение № 629/23.12.2014 г., Решение № 175/13.09.2016 г., Решение № 688/28.12.2018 г.,Решение № 689/28.12.2818 г. и Решение № 709/29.01.2019 г., Решение № 21 от 23.12.2019 г.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

ИНЖ. НАЙДЕН ПАВЛОВ
Председател на Общински съвет-ХисаряLike Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...