Изх. №  271

15.07.2020 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на ОбС свиква общинските съветници на редовно заседание на 21.07.2020 год. от 13.00 часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря, с предложение за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

          1. Докладна записка относно: Отчет на бюджета на Община Хисаря за 2019 г., отчет на сметките за средства от ЕС за 2019 г., отчет на инвестиционната програма на общината за 2019 г. и годишен отчет за състоянието на дълга на общината за 2019 г.

Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

2. Докладна записка относно: Отчет за разходваните средства за командировки на  Кмета на Община Хисаря за второто тримесечие на 2020 г. (от 01.04.2020 г. до 30.06.2020 г.).

Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

3. Докладна записка относно: Приемане на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете

 Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря.

         4. Докладна записка относно: Приходи от извършени продажби, отдаване на концесия и под наем на общински имоти през първото полугодие на 2020 година.

Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

5. Докладна записка относно:Отпускане на еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на община Хисаря.

Докладва: Петко Петров – секретар на община Хисаря

6. Докладна записка относно: Изпълнение на Календар на културните събития на Община Хисаря за II-ро тримесечие на 2020 година.

Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

7. Докладна записка относно: Изпълнение на Спортен календар /СК/ на община Хисаря за II-ро тримесечие на 2020 година.

Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

         8. Докладна записка относно: Искане за освобождаване от плащане на ТБО за 2020 г. за времето на Обявеното извънредно положение.

Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

9. Докладна записка относно: Отчет за дейността в читалищата, намиращи се на територията на Община Хисаря през 2019 година.

Докладва: инж. Пенка Ганева  – кмет на община Хисаря

10. Докладна записка относно: Временен безлихвен заем от набирателна сметка.

Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

11.  Докладна записка относно: Актуализация на Бюджет 2020 г., Инвестиционната програма 2020 г. и Разчета на сметките за СЕС за 2020 г. на Община Хисаря.

Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

12. Докладна записка относно: Актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и второстепенните разпоредители към 30.06.2020 г.

Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

 13. Докладна записка относно: Информация за изпълнението на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2020 г. и информация за състоянието на дълга към 30.06.2020 г.

Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

14. Докладна записка относно: Уреждане статута на урегулирани поземлени имоти, попадащи в санитарно-охранителна зона (СОЗ), пояс I-ви  на находище на минерална вода „Хисаря“.

Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

        15. Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на инвестиционната програма на Община Хисаря за първото полугодие на 2020 г.

                Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

       16. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-328/20.05.2020 г. от Мария Данчева Кощилакова, Управител на „НАТУРА ФИТ” ЕООД за разглеждане и одобряване на ПУП-Парцеларен план на канализационно отклонение за обслужване на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци чрез сушене в ПИ 262003 (идентификатор 68967.262.3, Област Пловдив, Община Хисаря, с. Старо Железаре по КККР, одобрена със заповед № РД-18-781/01.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК).

               Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

      17. Докладна записка относно: Отчет за дейността на Общински съвет Хисаря и неговите комисии за периода от 08.11.2019 г. до 23.06.2020 г.

                Докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря

       18. Докладна записка относно: Определяне на представител на Община Хисаря в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД и упълномощаване относно начина на гласуване от представителя по проекторешенията, включени в дневния ред за насроченото за 28/07/2020 год. събрание.

             Докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря

        19. Докладна записка относно: Осъществен контрол по законосъобразност по чл.45 ал.4 ЗМСМА във връзка с Решение 149, взето с Протокол 11 от редовно заседание на Общински съвет Хисаря, проведено на 23.06.2020 год.

          Докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря

       20. Докладна записка относно:  Осъществен контрол по законосъобразност по чл.45 ал.4 ЗМСМА във връзка с Решение 153, взето с Протокол 11 от редовно заседание на Общински съвет Хисаря, проведено на 23.06.2020 год.

         Докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря

      21. Докладна записка относно: Осъществен контрол по законосъобразност по чл.45 ал.4 ЗМСМА във връзка с Решение 157, взето с Протокол 11 от редовно заседание на Общински съвет Хисаря, проведено на 23.06.2020 год.

        Докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря

      22.   Питания/разни

ИНЖ. НАЙДЕН ПАВЛОВ

Председател на Общински съвет-ХисаряLike Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...