ОБЯВЛЕНИЕ

            На основание на чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8, ал. 5  от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

Със заповед № РД-05-881/09. 11. 2022г. на Кмета на община Хисаря обявява конкурс за длъжността Директор на Археологически музей гр. Хисаря.

                                                    ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

ЗА ЗАЕМАНЕ НА  ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ ГР. ХИСАРЯ

 1. Място на работа –Археологически музей гр. Хисаря, ул. „Александър Стамболийски“ №8
 2. Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея.

 1. Минимални изисквания:
 2. Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”
 3. Професионално направление – Шифър 2.2. „История и археология“
 4. Професионален опит – 3 години
 5. Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.
 • Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
 • Присъдени научни степени.
 • Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство.
 • Участие в разработването и реализацията на програми и проекти.
 • Чуждоезикова подготовка.
 • Компютърна грамотност.
 • Начин на провеждане на конкурса:
 • Защита на концепция за дейността и развитието на Археологически музей гр. Хисаря  за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.
 • Събеседване.
 1. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

4.1 Заявление за участие (по образец).

4.2 Документ за трудов стаж (заверено копие).

4.3 Професионална автобиография.

         4.4 Документ за завършено образование (заверено копие).

         4.5 Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага).

         4.6 Концепция за дейността и развитието на Археологически музей гр. Хисаря за 5 /пет/ годишен период, като подробно е разработена първата с общ обем до 10 страници. Концепцията се разработва в 7 екземпляра, като всеки екземпляр се поставя в запечатани и ненадписани пликове. Документите от точка 4.1 до точка 4.4 включително се поставят в непрозрачен, надписан плик в който се поставят и пликовете с разработената концепция.

            Концепцията съдържа:

 • анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;
 • тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му музейната мрежа;
 • определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;
 • мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
 • етапи на реализация на концепцията.

Кандидатите за участие в конкурса  могат да подават документите си лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване намиращ се в сградата на Общинска администрация – гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14 всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в срок от 1 /един/ месец от публикуването на обявлението за конкурса. Документите могат да се подават по електронен път на имейл  адрес : [email protected] като в този случай документите, които представят кандидатите, следва да бъдат подписани от кандидата с неговия електронен подпис.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Всички съобщения относно конкурса да бъдат обявявани на информационното табло, намиращото се в сградата на Общинска администрация – гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14 от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден, както и на интернет страницата на община Хисаря -https://hisar.bg/hisar/

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА /п/

Кмет на Община Хисаря

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ -> Заявление конкурс

Заповед за комисия по допустимост на документите

Протокол от 1-ва комисия

Заповед комисия Конкурс

Протокол от 2-ра комисияКоментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.