На основание чл. 90, ал. 2, чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл.181, чл. 173, ал.4 от Закона за горите

                                   ОБЯВЯВА КОНКУРС

 За заемане на длъжността „Директор” на Общинско Предприятие  „Общинско горско стопанство – Хисаря” гр. Хисаря

 Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

 • Основна целна дейността: да организира, ръководи и координира дейността по управлението на горите и земите от общинския горски фонд /ОГФ/, съобразно нормативната уредба, стратегията на Общината, културата и традуицията на горското стопанство и носи отговорност за това. Изпълнение на всички изисквания на длъжността, регламентирани във всички раздели на длъжностната характеристика.
 • Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността, съобразно разпоредбите на чл. 181, ал. 5във връзка с чл. 173, ал. 4от Закона за горите:
 • Образование – завършено висше лесовъдско образование с образователно- квалификационна степен „магистър”;
 • Правоспособност – кандидатът трябва да е вписан в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика;
 • Професионален опит – минимум 3 /три/ години, придобит след завършване на весшето образование;
 • Компютърна грамотност – Microsoft Office, Microsoft  Excell, и Internet.
 • Необходими документи за кандидатстване:
 • Автобиография;
 • Документ за самоличност /копие/;
 • Документи за завършена степен и специалност на висшето образование, както и документи за допълнителна квалификация и др., ако има такива /копие/;
 • Трудова и/или служебна книжка, удостоверяващ трудов стаж и професионален опит /копие/;
 • Документ, удостоверяващ вписване в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика, съобразно изискванията на чл. 181, ал. 5 от Закона за горите;
 • Копия на други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата.
 • Максимален размер на основната месечна заплата е 1400,00 лева .

 

Забележка:

 1. При формирането на основната месечна заплата се взема в предвид и професионалния опит.
 2. Копията на представените документи следва да са ясни, четливи и заверени от кандидата.

 

Телефон за справки: 0887253362  – гл. специалист „Човешки ресурси”

 

ИНЖ.ПЕНКА ДОЙКОВА

Кмет на Община ХисаряКоментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.