ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА ХИСАРЯ

Началник горско технически участък” на Общинско Предприятие

 „Началник горско технически участък” на Общинско Предприятие  „Общинско горско стопанство – Хисаря” гр. Хисаря

 

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

 • Основна целна дейността: ръководи и участва в проучването, прогнозирането и осъществяването на дейностите по семесъбиране, разсадниково производство, горска семепроизводствена база, залесяване, стопанисване и охрана на горите в поверения му ГСУ; организира и участва в изготвянето на проектно–сметната документация за участъка, както и в проекто–разчета по приходната му част, изготвя проекто–комплектовката и окончателната комплектовка за участъка; извършва маркиране, сортиментиране и комплектоване на лесосечния фонд, изготвя сортиментна ведомост и карнет опис; извършва приемане и освидетелстване на сечищата след приключване на сечта и извоза в определените насаждения; контролира, приема и отговаря за количеството и качеството на извършената работа по ЛКМ, подписва и отговаря за верността на първичните документи; организира и контролира инвентаризацията на горските култури в ГСУ; извършва лесопатологично обследване на горите за болести, вредители и др. повреди, контролира и отговаря за защитата на горския фонд от насекоми и гъбни вредители; проверява сигналните листове представени от горските надзиратели и отчита изпълнението на лесозащитните мероприятия;
 • Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността, съобразно разпоредбите на Закона за горите:
 • Образование – магистър- техник лесовъд по горско и ловно стопанство;
 • Правоспособност – изкаран лиценз по чл. 235 от Закона за горите;
 • Професионален опит – минимум 1 /една/ година
 • Компютърна грамотност – Microsoft Office, Microsoft  Excell, и Internet.
 • да притежава контролна горска марка.
 • Необходими документи за кандидатстване:
 • Автобиография;
 • Документ за самоличност /копие/;
 • Документи за завършена степен и специалност, както и документи за допълнителна квалификация и др., ако има такива /копие/;
 • Трудова и/или служебна книжка, удостоверяващ трудов стаж и професионален опит /копие/;
 • Копия на други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата.
 • Максимален размер на основната месечна заплата е 950,00 лева .

Забележка:

 1. При формирането на основната месечна заплата се взема в предвид и професионалния опит.
 2. Копията на представените документи следва да са ясни, четливи и заверени от кандидата.

Телефон за справки: 0887253362  – гл. специалист „Човешки ресурси”

„Лесничей” на Общинско Предприятие

За заемане на длъжността „Лесничей” на Общинско Предприятие  „Общинско горско стопанство – Хисаря” гр. Хисаря

 

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

 • Основна целна дейността: участва в проучването, прогнозирането и осъществяването на дейностите по семесъбиране, разсадниково производство, горска семепроизводствена база, залесяване, стопанисване и опазване на горските територии; участва в изготвянето на проектно–сметната документация, както и в проекто–разчета по приходната му част; участва в подготовката на документацията за предоставяне на дейностите и ползванията в горите; участва в планирането на мероприятия по ловностопанската дейност и ползването на недървесни горски продукти; извършва маркиране, сортиментиране и комплектоване на лесосечния фонд, изготвя сортиментна ведомост и карнет опис; извършва лесопатoлогично обследване на горите за болести, вредители и др. повреди, контролира и отговаря за защитата на горските територии от насекоми и гъбни вредители, проверява сигнални листове представени от горските стражари и отчита изпълнението на лесозащитните мероприятия;
 • Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността, съобразно разпоредбите на Закона за горите:
 • Образование – магистър – техник лесовъд по горско и ловно стопанство;”;
 • Правоспособност – изкаран лиценз по чл. 235 от Закона за горите;
 • да притежава контролна горска марка.
 • Професионален опит – минимум 1 /една/ година;
 • Необходими документи за кандидатстване:
 • Автобиография;
 • Документ за самоличност /копие/;
 • Документи за завършена степен и специалност, както и документи за допълнителна квалификация и др., ако има такива /копие/;
 • Трудова и/или служебна книжка, удостоверяващ трудов стаж и професионален опит /копие/;
 • Документ, удостоверяващ вписване в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика, съобразно изискванията на чл. 181, ал. 5 от Закона за горите;
 • Копия на други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата.
 • Максимален размер на основната месечна заплата е 950,00 лева .

Забележка:

 1. При формирането на основната месечна заплата се взема в предвид и професионалния опит.
 2. Копията на представените документи следва да са ясни, четливи и заверени от кандидата.

Телефон за справки: 0887253362  – гл. специалист „Човешки ресурси”

 

Счетоводител” на Общинско Предприятие

За заемане на длъжността „Счетоводител” на Общинско Предприятие  „Общинско горско стопанство – Хисаря” гр. Хисаря

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

Основна целна дейността: Приема, обработва и проверява първичните финансово – счетоводни документи; своевременно осчетоводява първичните финансово – счетоводни документи по съответните синтетични и аналитични сметки, за които отговаря; съставлява извлечения и оборотна ведомост от счетоводните сметки; участва в изготвянето на счетоводни справки необходими при разработването на отчети за съответното тримесечие на стопанството и годишното приключване; участва в изготвянето на справки за статистическите отчети; участва в комисии при извършване на инвентаризации или проверки на материалноотговорни лица; изготвя счетоводни справки и ксерокопия на документи, необходими на работниците и служителите; обработва описите на горските стражари , за събираните такси от дървесина на корен на физически лица, такси за вършина и недървесни горски продукти.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Образование –образование с образователно- квалификационна степен „бакалавър”;
 • Професионален опит – минимум 1 /една/ година;
 • Компютърна грамотност – Microsoft Office, Microsoft  Excell, и Internet.
 • Необходими документи за кандидатстване:
 • Автобиография;
 • Документ за самоличност /копие/;
 • Документи за завършена степен и специалност на висшето образование, както и документи за допълнителна квалификация и др., ако има такива /копие/;
 • Трудова и/или служебна книжка, удостоверяващ трудов стаж и професионален опит /копие/;
 • Копия на други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата.
 • Максимален размер на основната месечна заплата е 950,00 лева .

Забележка:

 1. При формирането на основната месечна заплата се взема в предвид и професионалния опит.
 2. Копията на представените документи следва да са ясни, четливи и заверени от кандидата.

Телефон за справки: 0887253362  – гл. специалист „Човешки ресурси”

 

Технически ръководител на обект-горски стражар” на Общинско Предприятие

За заемане на длъжността „Технически ръководител на обект-горски стражар” на Общинско Предприятие  „Общинско горско стопанство – Хисаря” гр. Хисаря

 

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

 • Основна целна дейността: Следи за спазването на правилата за сеч и другите ползвания от горите, опазването на съоръжения, сгради, гранични и други знаци и обекти; Проверява всички документи за сеч, паша, лов и други ползвания от горите; спира превозни средства, които превозват дървесни и недървесни горски продукти, за проверка на техния произход; има правомощия по чл. 190, ал. 2, т. 1 – 8 и 12 и извън поверената му за опазване горска територия в района на дейност на стопанството; да съставя актове за констатирани нарушения по реда на Закона за административните нарушения и наказания; да участва в маркирането на лесосечния фонд в поверения му участък;
 • Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността, съобразно разпоредбите на Закона за горите:
 • Образование – средно лесовъдско образование по специалностите “горско и ловно стопанство”, “горско стопанство и дърводобив”, “помощник лесовъд”, “горско стопанство”, “горско и ловно стопанство и дърводобив” или по други приравнени към тях от Министерство на образованието и науката специалности, притежаващи минимум втора квалификационна степен.
 • Правоспособност – да притежава контролна горска марка;
 • Професионален опит – минимум 1 /една/ година,
 • Компютърна грамотност – Microsoft Office, Microsoft  Excell, и Internet.
 • Необходими документи за кандидатстване:
 • Автобиография;
 • Документ за самоличност /копие/;
 • Документи за завършена степен и специалност , както и документи за допълнителна квалификация и др., ако има такива /копие/;
 • Трудова и/или служебна книжка, удостоверяващ трудов стаж и професионален опит /копие/;
 • Копия на други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата.
 • Максимален размер на основната месечна заплата е 850,00 лева .

Забележка:

 1. При формирането на основната месечна заплата се взема в предвид и професионалния опит.
 2. Копията на представените документи следва да са ясни, четливи и заверени от кандидата.

Телефон за справки: 0887253362  – гл. специалист „Човешки ресурси”

 

 Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.