ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ХИСАРЯ, УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ЧЕ КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.69 ОТ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ  И ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.70 ОТ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ППЗСПЗЗ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В СПОРАЗУМЕНИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ.37В ОТ ЗСПЗЗ ЗА  СТОПАНСКАТА 2018-2019 ГОДИНА Е 31.07.2018Г.

ПРИКАНВАМЕ СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ДА ПРЕДОСТАВЯТ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ  СТРИКТНО ПОПЪЛНЕНИ И СЪЩИТЕ ДА ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗСПЗЗ.

 

 

 

ОСЗ-ХИСАРЯ

 

 Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.