Общинска администрация при Община Хисаря, област Пловдивска, уведомява заинтересуваните, че по заявление вх. № 26-00-326/19.05.2020 г. от „АГ – ИНВЕСТ” с управител Генади Петров Петров, е одобрен КПИИ: със Заповед № РД-05-403/22.05.2020 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен проект за План-схема на улична канализация за захранване на УПИ III-1182, кв. 36, по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив по улица с о.т. 1846 -184а-185, по кафяви линии и надписи в приложения проект, и е издадено Разрешение за строеж № 17/22.05.2020 г. от Главния архитект на Общината за обект: „Улична канализация по улица с о.т. 1846 -184а-185 по плана на гр. Хисаря за захранване на УПИ III-1182, кв. 36, по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив.

Справка по КПИИ може да се направи в сградата на Общинска администрация, етаж II. КПИИ може да бъде обжалван на основание чл. 215 във връзка с чл. 150, ал. 8 от ЗУТ по законосъобразност в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление чрез Община Хисаря до Административен съд гр.Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...