Общинска администрация при Община Хисаря, област Пловдивска, уведомява заинтересуваните, че по заявление вх. № 26-00-326/19.05.2020 г. от „АГ – ИНВЕСТ” с управител Генади Петров Петров, е одобрен КПИИ: със Заповед № РД-05-403/22.05.2020 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен проект за План-схема на улична канализация за захранване на УПИ III-1182, кв. 36, по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив по улица с о.т. 1846 -184а-185, по кафяви линии и надписи в приложения проект, и е издадено Разрешение за строеж № 17/22.05.2020 г. от Главния архитект на Общината за обект: „Улична канализация по улица с о.т. 1846 -184а-185 по плана на гр. Хисаря за захранване на УПИ III-1182, кв. 36, по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив.

Справка по КПИИ може да се направи в сградата на Общинска администрация, етаж II. КПИИ може да бъде обжалван на основание чл. 215 във връзка с чл. 150, ал. 8 от ЗУТ по законосъобразност в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление чрез Община Хисаря до Административен съд гр.Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...