Общинска администрация при Община Хисаря, област Пловдивска, уведомява заинтересуваните, че по заявление вх. № 26-00-326/19.05.2020 г. от „АГ – ИНВЕСТ” с управител Генади Петров Петров, е одобрен КПИИ: със Заповед № РД-05-403/22.05.2020 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен проект за План-схема на улична канализация за захранване на УПИ III-1182, кв. 36, по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив по улица с о.т. 1846 -184а-185, по кафяви линии и надписи в приложения проект, и е издадено Разрешение за строеж № 17/22.05.2020 г. от Главния архитект на Общината за обект: „Улична канализация по улица с о.т. 1846 -184а-185 по плана на гр. Хисаря за захранване на УПИ III-1182, кв. 36, по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив.

Справка 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.