Общинска администрация при Община Хисаря, област Пловдивска, уведомява заинтересуваните, че по заявление вх. № 26-00-172/09.03.2020 г., допълнено със заявление вх. № 26-00-172-(1 )/03.06.2020 г., от „ЛИНСИКАР” ЕООД, ЕИК 200239301, с Управител Илин Дюлгярски е одобрен КПИИ: със Заповед № РД-05-428/05.06.2020 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 77270.78.32, м. „Беш бунар”, землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив – за образуване на УПИ 78.32-производствена и складова дейност, и автосервиз съгласно линии в син и червен цвят, и надписи в син цвят за регулацията, с градоустройствени показатели за зона Смф, височина до 7 м, етажност до 2 етажа, плътност до 50 %, озеленяване мин. 30 %, Кинт. до 1,5 по пунктирани линии в червен цвят и котировки в черен цвят, и надписи в син цвят на матрицата за застрояване, с корекции в зелен цвят за плътност, Кинт. и озеленяване в съответствие с ОУПО на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря на основание чл. 103а, ал. 2 от ЗУТ, в приложения проект, и е издадено Разрешение за строеж № 26/05.06.2020 г. от Главния архитект на Общината за обект: „АВТОМИВКА” с местонахождение УПИ 78.32- производствена и складова дейност, и автосервиз М. „Беш бунар”, землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив.

Справка по КПИИ може да се направи в сградата на Общинска администрация, етаж II.

КПИИ може да бъде обжалван на основание чл. 215 във връзка с чл. 150, ал. 8 от ЗУТ по законосъобразност в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление чрез Община Хисаря до Административен съд гр.Пловдив.

Арх. Пламен Михалски
Главен архитект на Община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...