Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 101, взето с Протокол № 9/21.04.2020 г. от Общински съвет гр. Хисаря, писмо № ОВОС-2420-3/24.01.2020 на РИОСВ Пловдив, писмо № ПУ-01-877-(1)/16.01.2020 г. на БДИБР, с Решение № 42, взето с протокол № 11/21.05.2020 г.. от ЕСУТ при Община Хисаря, е допуснат проект на ПУП-Парцеларен план и план-схема за канализационно отклонение за обслужване на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци чрез сушене в ПИ 262003 (идентификатор 68967.262.3, Област Пловдив, Община Хисаря, с. Старо Железаре по КККР, одобрена със заповед № РД-18-781/01.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК), преминаващо през общински имоти 68967.146.258 – полски път, 68967.145.326 — дере по КККР на с. Старо Железаре, и улици с о.т. 94-10-47-48­101-102 в регулационните граници на с. Старо Железаре, по линии и надписи в кафяво за трасето и пунктири в сиво за сервитута в приложения проект.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от 05.06.2020 г. до 06.06.2020 г.

обнародването в „Държавен вестник” (бр. бр. 51/05.06.2020 г.) заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив.

Арх. Пламен Михалски
Главен архитект на Община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...