РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

№  8  / 03.07.2019г.

На основание чл.44, ал.1, чл. 52,ал.1, т.3 от Закона за водите, §133 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и чл. 2, чл. 3, чл. 4 от Наредба  за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Хисаря (изменена и допълнена с Решение № 524, Протокол № 60 от 22.05.2018г. от Обински съвет- Хисаря), и въз основа на:

 Постъпило Заявление вх. № 26-00-31/09.01.2019г. подадено от „ПЛОВДИВ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ» ЕАД, град Пловдив, ул. «Рогошко шосе» № 36, за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище  «Красново», Сондаж № 1, с. Красново, община Хисаря и приложените към него докумени; Извършена преценка на заявлението по чл.61 от Закона за водите; Изискани допълнителни документи с писмо  с наш Изх. № 26-00-31(1)/25.01.2019г. съгласно чл. 60 от Закона за водите; Представени допълнителни документи с писма с наш Вх. № 26-00-31(2)/25.03.2019г. и № 26-00-31(3)/25.03.2019г.; Съгласувателно писмо с наш вх.  № 26-00-31(8)/08.05.2019г. от Басейнова дирекция «Източнобеломорски район» с център град Пловдив; Извършена процедура по Обявяване съгласно  чл. 62а от Закона за водите.Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...