РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

№  8  / 03.07.2019г.

На основание чл.44, ал.1, чл. 52,ал.1, т.3 от Закона за водите, §133 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и чл. 2, чл. 3, чл. 4 от Наредба  за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Хисаря (изменена и допълнена с Решение № 524, Протокол № 60 от 22.05.2018г. от Обински съвет- Хисаря), и въз основа на:

 Постъпило Заявление вх. № 26-00-31/09.01.2019г. подадено от „ПЛОВДИВ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ» ЕАД, град Пловдив, ул. «Рогошко шосе» № 36, за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище  «Красново», Сондаж № 1, с. Красново, община Хисаря и приложените към него докумени; Извършена преценка на заявлението по чл.61 от Закона за водите; Изискани допълнителни документи с писмо  с наш Изх. № 26-00-31(1)/25.01.2019г. съгласно чл. 60 от Закона за водите; Представени допълнителни документи с писма с наш Вх. № 26-00-31(2)/25.03.2019г. и № 26-00-31(3)/25.03.2019г.; Съгласувателно писмо с наш вх.  № 26-00-31(8)/08.05.2019г. от Басейнова дирекция «Източнобеломорски район» с център град Пловдив; Извършена процедура по Обявяване съгласно  чл. 62а от Закона за водите.Коментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.