Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по Приложение № 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с възложител „МОТИВА СУПЕРФУУДС“ ЕООД за ИП: „Производство и търговия с плодови сокове“, в нов УПИ X-, кв. 97 по плана на село Паничери, община Хисаря, област Пловдив. Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло на общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 23.03.2022 г. до 06.04.2022 г. включително, в Общинска администрация гр. Хисаря.Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...