Възстановяване и последващо управление на подходящи за обитаване от Южния гребенест тритон (Triturus karelinii) стоящи водоеми в защитена зона по Директивата за местообитанията BG0001389 „Средна гора“ в землището на с. Красново

Във връзка с чл. 4. ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от Община Хисаря за ИП Възстановяване и последващо управление на подходящи за обитаване от Южния гребенест тритон (Triturus karelinii) стоящи водоеми в защитена зона по Директивата за местообитанията BG0001389 „Средна гора“ в землището на с. Красново Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло на общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.


Изграждане на ферма за 200 броя говеда в имот № 55378.17.4, землище на село Паничери

На основание :  чл. 93, ал. 1 и ал. 3  от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл. 31,ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка за съвместомостта на планове, програми, проекти и целите на опазвеане за защитени зони (Наредба за ОС) и представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, получено становище от РЗИ Пловдив, е издадено решение № ПВ- 120- ПР/2020 г. на РИОСВ- Пловдив за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда относно : „ Изграждане на ферма за 200 броя говеда в имот № 55378.17.4, землище на село Паничери, община Хисаря с възложител Димитър Пенчев Ташев, село Радиново, улица „4-та“ № 23.

Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация град Хисаря.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Пловдив в района, на който е постоянния адрес или седалището на Възложителя,  в 14 –дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата на съобщаване 28.10.2020 г.

Общинска администрация град Хисаря

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
Кмет на община Хисаря

Съгласувал:
инж. Цонка Войводинова
Началник отдел „ЕП”

Изготвил:
Нина Вълкова
Гл. специалист „ООС”


Инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на област Пловдив

Община Хисаря на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба на ОВОС), Ви информираме за постъпило уведмление в Министерсво на околната среда и водите за инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на област Пловдив и област Пазарджик“, с възложител „Персенк Инвест“ ООД.

Искания и възражения заинтересуваните лица могат да направят в 14-дневен срок от 06.10.2020 г. до 19.10.2020г. включително до Общинска Администрация гр. Хисаря.

 МИЛЕНА БАЛЯМСКА

 За Кмет на община Хисаря
Съгласно Заповед №   РД-05-720/02.10.2020г


Решение за издаване на Регистрационен документ за дейности по третиране на отпадъци на „ЕКОМИКС” ООД

Ha основание: чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, ДВ бр. 53/2012 год., община Хисаря информира населението за издадено по реда на чл.78, ал. 10, от РИОСВ – Пловдив Решение за издаване на Регистрационен документ за дейности по третиране на отпадъци № 09-РД-766-00/03.09.2020г. на „ЕКОМИКС” ООД, ПИК 115918047, седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Калояново, с. Житница, ул. „11-та” № 1, за извършване на дейности по третиране на отпадъци: Площадка № 1, с местонахождение: област Пловдив, община Калояново, с. Житница, УПИ IV – 703 – промишлени цели от кв. 54 по плана па село Житница; Площадка № 2, с местонахождение: област Пловдив, община Хисаря, гр. Хисаря, местност „Йонкова чешма – 2”, УПИ 146008-1; Площадка № 3, с местонахождение: област Пловдив, община Карлово, гр. Карлово, местност „Високата могила”.

Издаденото Решение може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дпенен срок от неговото съобщаване.


Решение за дейности по третиране на отпадъци на „АДИ МАКС СТРОЙ” ЕООД

На основание: чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, ДВ бр. 53/2012 год., община Хисаря информира населението за издадено по реда на чл.71, ал. 1, от РИОСВ – Пловдив Решение за дейности по третиране на отпадъци № 09-ДО-1155-00/09.09.2020г. на „АДИ МАКС СТРОЙ” ЕООД, ЕИК 202421060, седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Марица, с. Войводиново, ул. „Панайот Волов” № 16, ет. 2, ап. 6, за извършване на дейности по третиране на отпадъци: Площадка № 1, с местонахождение: област Пловдив (община Асеновград, община Брезово, община Калояново, община Карлово, община Кричим, община Куклен, община Марица, община Перущица, община Пловдив, община Първомай, община Раковски, община Родопи, община Садово, община Сопот, община Стамболийски, община Съединение, община Хисаря). Издаденото Решение може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.


Газификация с КПГ на Дом за стари хора „Свети Иван Рилски”, с.Старосел, общ. Хисаря

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) „Газификация с КПГ на Дом за стари хора „Свети Иван Рилски”, с.Старосел, общ. Хисаря”, в УПИ II – социални дейности, с. Старосел, общ. Хисаря, обл. Пловдив, одобрени със Заповед №689/1966г., село Старосел. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 15.09.2020 г. до 30.09.2020г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.Проектиране и изграждане на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението

Във връзка е чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС) Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) „Проектиране и изграждане на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Хисаря”, в Поземлен имот с идентификатор 77270.1.275 град Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив по КККР, одобрени със Заповед РД-18-783/01.11.2019г. на ИД на ЛГКК. местност землище град Хисаря, с площ 3000 кв. м., трайно предназначение на територията- Земеделска, начин на трайно ползване- изоставена орна земя, категория V. Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище но представената информация в 14-дневен срок от 20.08.2020 г. до 03.09.2020г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.


Жилищно строителство и къмпинг в поземлен имот 77270.90.2 гр. Хисаря, местност Герена – 02

Във връзка с чл. 4. ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от Галина Христова Рачева за ИП „Жилищно строителство и къмпинг в поземлен имот 77270.90.2 гр. Хисаря, местност „Герена – 02” община Хисаря, област Пловдив” Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло на общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 23.07.2020 г. до 06.08.2020 г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.


Изграждане на ферма за 200 бр. говеда в землището на с. Паничери


Във връзка c чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (11УРИОВОС) от Димитър Пенчев Ташев за HI I „Изграждане на ферма за 200 бр. говеда в имот № 55378.17.4, землище на е. Паничери, община Хисаря”. Информацията е качена на официалния сайт на община информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 20.07.2020 г. до 03.08.2020г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.


Издадено Решение № ПВ-62-ПР/2020г. от Директора на РИОСВ Пловдив на името на „Сиенит инвест” АД.

Общинска администрация град Хисаря уведомява населението за издадено Решение № ПВ-62-ПР/2020г. от Директора на РИОСВ Пловдив на името на „Сиенит инвест” АД да не се извършва оценка на въздействието на ИП: „Апарт-хотел с малка винарна за дегустации” в ПИ с КИ 77270.139.371 но Кадастрална карта на град Хисаря, местност „Пловдивски път-03”. Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд в района, на който е постоянния адрес или седалището на Възложителя, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Админестратмвнопроцесуалния кодекс.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл. 6 ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от „Сиенит инвест” АД за „Изграждане на Апарт-хотел с малка винарна за дегустации” в ПИ  с КИ 77270.139.371 по Кадастрална карта на град Хисаря, местност „Пловдивски път-03”. Информацията е качена на официалния сайт  на Община Хисаря и на информационното табло в Общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 22.05.2020 г. до 04.05.2020г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отводняване минерален отток от водопиен павилион „Момина баня” до съществуваща ревизионна шахта РШ43 на външен колектор от кв. Момина баняВъв връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от ОБЩИНА ХИСАРЯ за „Отводняване минерален отток от водопиен павилион „Момина баня” до съществуваща ревизионна шахта РШ43 на външен колектор от кв. Момина баня”. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 14.04.2020 г. до 28.04.2020г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл. 6 ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, че ЗП Пепа Драгоева е представила информация по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС)- „Увеличаване капацитета на животновъден обект кравеферма от 50 на 200 броя крави” в имот № 001116, землище с. Старосел, община Хисаря. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 02.04.2020 г. до 16.04.2020г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от „Сиенит инвест” АД за „Апарт-хотел с малка винарна за дегустации” в ПИ  с КИ 77270.139.371 по Кадастрална карта на град Хисаря, местност „Пловдивски път-03”. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря. Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 25.03.2020 г. до 08.04.2020г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...