Във връзка с чл. 6 ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Извършване на дейности по предварително третиране на СО, чрез използване на мобилни инсталации или съоражения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти ( строителната площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на Област Пловдив”.

 Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 20.07.2021 г. до 03.08.2021 г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.


Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) „Газификация с КПГ на СУ „Христо Смирненски”, бул. „Христо Ботев” №43, гр.Хисаря, общ.Хисаря, обл.Пловдив.я”, в ПИ № 545, кв. 72 по КП на гр. Хисаря, утвърден със Заповед № 02-14-2299/2000- СОУ Христо Смирненски. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 22.06.2021 г. до 05.07.2021 г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
Кмет на община Хисаря


На основание: чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Хисаря информира населението за Инвестиционно предложение /ИП/ „Извършване на дейности по предварително третиране на СО, чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти /строителната площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж/, разположени на територията на Област Пловдив” на „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ” АД, ЕИК 115079353, седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Кукленско шосе” № 40.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 26.05.2021 г. до 09.06.2021 г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.


Община Хисаря на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба на ОВОС), Ви информираме за постъпило уведмление в Министерство на околната среда и водите за инвестиционно предложение: „Създаване на трайни насаждения – винени лозя с подпорна конструкция и система за капково напояване на площ от 148,704 дка, с местоположение в поземлени имоти с номера:

69016.295.19, 60016.295.31, 69016.295.32, 69016.295.33, 69016.295.34, 69016.295.35, 69016.295.36, 69016.295.41, 69016.295.42, 69016.295.43, 69016.295.44, 69016.295.46, 69016.295.48, 69016.295.49, 69016.295.50, 69016.295.53,  69016.295.55, 69016.295.56, 69016.295.58, 69016.295.63, 69016.295.70, 69016.295.73, 69016.295.74, 69016.295.75, 69016.295.77, 69016.295.81, 69016.295.82, 69016.295.85, 69016.295.88, 69016.295.89, 69016.295.93, 69016.29598, 69016.295.100, 69016.295.103, 69016.295104, 69016.295.108, 69016.295.109, 69016.295.111, 69016.295.113, 69016.295.114, 69016.295.116, 69016.295.119, 69016.295.120, 69016.295.123, 69016.295.124, 69016.295.125, 69016.295.126, 69016.295.127, 69016.295.128, 69016.295.129, 69016.295.130, 69016.295.147, 69016.295.148, 69016.295.149, 69016.295.150, 69016.295.151, 69016.295.158, 69016.295.164, 69016.295.166, 69016.295.167, местност „Долна Дъбрава, в землището на с. Старосел, община Хисаря. Възложител „Бонев – С – 2018“ ЕООД, ЕИК: 205308388, град Хисаря, ул. Васил Левски № 15, ет 2.

Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация град Хисаря.

Искания и възражения заинтересованите лица могат да направят в 14 дневен срок от 21.04.2021 г. до 04.05.2021 г, включително до Общинска Администрация град Хисаря.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
Кмет на община Хисаря


Във връзка с чл. 6. ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от Стоян Стехов за ИП „Изграждане на сгради за отглеждане на месодайни животни (крави) – 100 бр.”, в имот с № 77270.56.776, гр. Хисаря, област Пловдив. Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло на общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 12.04.2021 г. до 25.04.2021 г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

С уважение,

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
Кмет на община Хисаря


Във връзка с чл. 4. ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по Приложение № 2 към чл. 4 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от „ДОНАТЕКС И КО” ЕООД за ИП Изграждане на обект „Хотел и обществено-обслужващи дейности – ЗОХ, спа център и басейн” в имоти с № 77270.1.41, № 77270.139.374, № 77270.139.82 и № 77270.139.517, гр. Хисаря, област Пловдив. Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло на общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 02.04.2021 г. до 15.03.2021 г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.


На основание: чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите /ЗВ/, община Хисаря информира населението  във връзка с открита процедура за издаване на Разрешително от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” /БД „ИБР”/ за водовземане от  подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 55378.17.4, местност „Оризара”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Паничери, Община Хисаря, Област Пловдив, с цел на водовземане – „водоснабдяване за животновъдство”.

Възражения срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното, могат да се изпращат в 14-дневен срок от 31.03.2021г. до 13.04.2021г. включително до БД „ИБР” или Общинска администрация Хисаря.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
Кмет на община Хисаря

Съгласувал:

инж. Цонка Войводинова
Началник отдел „ЕП”

Изготвил:

Георги Мачкърски
Гл. специалист „ЕП”


На основание: чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите /ЗВ/, община Хисаря информира населението  във връзка с открита процедура за издаване на Разрешително от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” /БД „ИБР”/ на воден обект – Река Кошовица, представляваща ПИ с идентификатор 69016.106.612 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река”, държавна частна собственост, поречие на река Марица, която е част от водно тяло с код BG3MA500R123 – „Река Пясъчник от извори до язовир Пясъчник”, с цел заустване на смесен поток пречистени битово-фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и дъждовни отпадъчни води от откритите площи в имота след каломаслоуловител (КМУ) в повърхностни води за проектиране на обект „Дестилерия за етерично маслени култури”, находящ се в ПИ с идентификатор 69016.299.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив.

Възражения срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното, могат да се изпращат в 14-дневен срок от 31.03.2021г. до 13.04.2021г. включително до БД „ИБР” или Общинска администрация Хисаря.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
Кмет на община Хисаря

Съгласувал:

инж. Цонка Войводинова
Началник отдел „ЕП”

Изготвил:
Георги МачкърскиГл. специалист „ЕП”


На основание: чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, ДВ бр. 53/2012 год., община Хисаря информира населението за издадено по реда на чл. 71, ал. 1, от РИОСВ – Пловдив Решение за дейности по третиране на отпадъци № 09-ДО-1061-00/23.03.2021г. на „БУЛГАРСТРОЙ ИЗКОПИ” ЕООД, ЕИК 205462055, седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район „Централен”, ул. „Кръстьо Пастухов” № 28-30, за извършване на дейности по третиране на отпадъци: Площадка № 1, с местонахождение: област Пловдив (община Асеновград, община Брезово, община Калояново, община Карлово, община Кричим, община Куклен, община Марица, община Перущица, община Пловдив, община Първомай, община Раковски, община Родопи, община Садово, община Сопот, община Стамболийски, община Съединение, община Хисаря).

Издаденото Решение може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в срок от 31.03.2021г. до 13.04.2021г. включително.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
Кмет на община Хисаря

Съгласувал:

инж. Цонка Войводинова
Началник отдел „ЕП”

Изготвил:
Георги МачкърскиГл. Специалист „ЕП”


Изработен проект на заповед за обявление на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001389 „Средна гора“

Община Хисаря уведомява заинтересованите лица  , че съгласно  разпоредбите на чл.12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявление на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001389 „Средна гора“, която е на територията на област Пловдив и включва  землищата на: с. Богдан, с. Каравелово, с. Климент с. Клисура, с. Розино,  с. Слатина, община Карлово, с. Красново, с. Кръстевич, с. Мътеница, с. Старосел, град Хисаря, община Хисаря, област Пловдив.

Пълният текст на проекта за заповед за обявяване на 33  BG0001389  “Средна гора“, карти, показващи местоположението спрямо имотните граници от КККР за съответните землища и допълнителната документация е публикуван на :

  • Интернет страницата на министерството на околната среда и водите-

https://www.moew.government.bg /  –  тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“;

Интернет страницата на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив http://plovdiv.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf id=9

Същите са на разположение и в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ – Пловдив (гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122).

В едномесечен срок,  заинтересованите лица могат да представят на Министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно режимите, посочени в проекта на заповед за обявяване на защитена зона 33 BG0001389 “Средна гора“.Обявлението е поставено на информационното табло  в ОбА Хисаря, както и на официалната  интернет страница .


Във връзка с чл. 4. ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от „ДОНАТЕКС И КО” ЕООД за ИП Изграждане на обект „Хотел и обществено-обслужващи дейности – ЗОХ, спа център и басейн” в имоти с № 77270.1.41, № 77270.139.374, № 77270.139.82 и № 77270.139.517, гр. Хисаря, област Пловдив. Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло на общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 02.03.2021 г. до 15.03.2021 г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

С уважение,
ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
Кмет на община Хисаря


На основание: чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите /ЗВ/, община Хисаря информира населението по реда на чл. 52, ал. 1, т. 4  от Закона за водите /ЗВ/ и във връзка с постъпило заявление в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” /БД „ИБР”/ с вх. № РР-01-53 (15)2020/17.02.2021 г., за открита процедура, за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води от един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с индентификатор 77270.78.32, местност “Беш бунар“, по КККР на град Хисаря, област Пловдив, със заявена цел на водовземане „Водоснабдяване  за други цели“ , обект „Автомивка“

Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Възражения срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал1, т. 2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок  в  „БД ” на адрес: гр. Пловдив- 4000, ул. „Янко Сакъзов“ № 35 или Централна поща , п.к. 307 .


Община Хисаря уведомява заинтересованите лица  , че съгласно  разпоредбите на чл.12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявление на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000429 „Река Стряма“, в землищата на с. Горна махала, с. Долна махала, с. Дълго поле, с. Иван Вазово, с. Песнопой, с. Ръжево Конаре, с. Черноземен, Община Калояново, гр.Баня, с. Богдан, с. Войнягово, с. Дъбене, с. Каравелово, с. Климент, с. Московец, с. Певците, с. Пролом, с. Розино, с. Слатина, с. Столетово, община Карлово, с. Калековец, с. Маноле, с. Рогош, с.Скутаре, с. Трилистник, община Марица, с.Стряма, община Раковски, с. Михилци, община Хисаря, област Пловдив.

Пълният текст на проекта за заповед за обявяване на BG0000429 “Река Стряма“,  и допълнителната документация е публикуван на :

  • Интернет страницата на министерството на околната среда и водите

https://www.moew.government.bg/bg/obstestveni-obsujdaniya-na-proekti-na-zapovedi-za-obyavyavane-na-zastiteni-zoni-za-opazvane-na-prirodnite-mestoobitaniya-i-na-divata-flora-i-fauna/

Интернет страницата на Регионалната инспекция- Пловдив

http://plovdiv.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf id=9

Същите са на разположение и в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ – Пловдив (гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122).

В едномесечен срок,  заинтересованите лица могат да представят на Министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно режимите, посочени в проекта на заповед за обявяване на защитена зона BG0000429 “Река Стряма“.

Обявлението е поставено на информационното табло  в ОбА Хисаря, както и на официалната  интернет страница .


На основание: чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите /ЗВ/, община Хисаря информира населението по реда на чл. 52, ал. 1, т. 4 и чл. 46, ал. 1, т.3 от Закона за водите /ЗВ/ и във връзка с постъпило заявление в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” /БД „ИБР”/ с вх. № РР-07-11/13.03.2020г. за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на воден обект – Река Пикла, поречие на река Марица, с цел заустване на смесен поток битово-фекални отпадъчни води и производствени отпадъчни води на обект „Отвеждащ канализационен колектор” към „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци чрез сушене”, находящ се в ПИ с идентификатор 68967.262.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Старо Железаре, Община Хисаря, Област Пловдив.

Възражения срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното, могат да се изпращат в 14-дневен срок от 05.02.2021г. до 18.02.2021г. включително до БД „ИБР” или Общинска администрация Хисаря.


На основание: чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, община Хисаря уведомява заинтересованите лица за изготвен Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) около ТК за питейно-битово водоснабдяване на село Кръстевич, община Хисаря, област Пловдив, с инвеститор Община Хисаря.

Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режим в пояси II и III могат да се запознаят с Проекта, който е качен на интернет страницата на Община Хисаря, на разположение е в офиса на Басейнова дирекция ИБР град Пловдив на ул. „Янко Сакъзов” № 35, ет. 3, стая 37, както и на място в Община Хисаря на ул. „Генерал Гурко” № 14, гр. Хисаря и ще могат да представят писмени становища и възражения в периода 30.12.2020г. до 30.01.2021г.


Община Хисаря па основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба на ОВОС), Ви информираме за постъпило уведмление в Министерсво на околната среда и водите за инвестиционно предложение: „План за застрояване нс поземлен имот 77270.56.776, местност „Градините-03“ от кадастралната карта на град Хисаря, община Хисаря-сгради за отглеждане на месодайни животни (крави) – 100 броя“, с възложител Стоян Колев Стехов.


Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна № BG0001039 „Попинци”, област Пловдив намираща се в землището на с. Драгомир, община Съединение, с. Красново, с. Мало Крушево, с. Кръстевич, община Хисаря

Община Хисаря информира населението за изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна № BG0001039 „Попинци”, област Пловдив намираща се в землището на с. Драгомир, община Съединение, с. Красново, с. Мало Крушево, с. Кръстевич, община Хисаря.

В едномесечен срок, заинтересованите лица могат да представят на Министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед  за обявяване на защитена зона BG0001039 „Попинци” режими.


Възстановяване и последващо управление на подходящи за обитаване от Южния гребенест тритон (Triturus karelinii) стоящи водоеми в защитена зона по Директивата за местообитанията BG0001389 „Средна гора“ в землището на с. Красново

Във връзка с чл. 4. ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от Община Хисаря за ИП Възстановяване и последващо управление на подходящи за обитаване от Южния гребенест тритон (Triturus karelinii) стоящи водоеми в защитена зона по Директивата за местообитанията BG0001389 „Средна гора“ в землището на с. Красново Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло на общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.


Изграждане на ферма за 200 броя говеда в имот № 55378.17.4, землище на село Паничери

На основание :  чл. 93, ал. 1 и ал. 3  от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл. 31,ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка за съвместомостта на планове, програми, проекти и целите на опазвеане за защитени зони (Наредба за ОС) и представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, получено становище от РЗИ Пловдив, е издадено решение № ПВ- 120- ПР/2020 г. на РИОСВ- Пловдив за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда относно : „ Изграждане на ферма за 200 броя говеда в имот № 55378.17.4, землище на село Паничери, община Хисаря с възложител Димитър Пенчев Ташев, село Радиново, улица „4-та“ № 23.

Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация град Хисаря.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Пловдив в района, на който е постоянния адрес или седалището на Възложителя,  в 14 –дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата на съобщаване 28.10.2020 г.

Общинска администрация град Хисаря

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
Кмет на община Хисаря

Съгласувал:
инж. Цонка Войводинова
Началник отдел „ЕП”

Изготвил:
Нина Вълкова
Гл. специалист „ООС”


Инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на област Пловдив

Община Хисаря на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба на ОВОС), Ви информираме за постъпило уведмление в Министерсво на околната среда и водите за инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на област Пловдив и област Пазарджик“, с възложител „Персенк Инвест“ ООД.

Искания и възражения заинтересуваните лица могат да направят в 14-дневен срок от 06.10.2020 г. до 19.10.2020г. включително до Общинска Администрация гр. Хисаря.

 МИЛЕНА БАЛЯМСКА

 За Кмет на община Хисаря
Съгласно Заповед №   РД-05-720/02.10.2020г


Решение за издаване на Регистрационен документ за дейности по третиране на отпадъци на „ЕКОМИКС” ООД

Ha основание: чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, ДВ бр. 53/2012 год., община Хисаря информира населението за издадено по реда на чл.78, ал. 10, от РИОСВ – Пловдив Решение за издаване на Регистрационен документ за дейности по третиране на отпадъци № 09-РД-766-00/03.09.2020г. на „ЕКОМИКС” ООД, ПИК 115918047, седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Калояново, с. Житница, ул. „11-та” № 1, за извършване на дейности по третиране на отпадъци: Площадка № 1, с местонахождение: област Пловдив, община Калояново, с. Житница, УПИ IV – 703 – промишлени цели от кв. 54 по плана па село Житница; Площадка № 2, с местонахождение: област Пловдив, община Хисаря, гр. Хисаря, местност „Йонкова чешма – 2”, УПИ 146008-1; Площадка № 3, с местонахождение: област Пловдив, община Карлово, гр. Карлово, местност „Високата могила”.

Издаденото Решение може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дпенен срок от неговото съобщаване.


Решение за дейности по третиране на отпадъци на „АДИ МАКС СТРОЙ” ЕООД

На основание: чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, ДВ бр. 53/2012 год., община Хисаря информира населението за издадено по реда на чл.71, ал. 1, от РИОСВ – Пловдив Решение за дейности по третиране на отпадъци № 09-ДО-1155-00/09.09.2020г. на „АДИ МАКС СТРОЙ” ЕООД, ЕИК 202421060, седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Марица, с. Войводиново, ул. „Панайот Волов” № 16, ет. 2, ап. 6, за извършване на дейности по третиране на отпадъци: Площадка № 1, с местонахождение: област Пловдив (община Асеновград, община Брезово, община Калояново, община Карлово, община Кричим, община Куклен, община Марица, община Перущица, община Пловдив, община Първомай, община Раковски, община Родопи, община Садово, община Сопот, община Стамболийски, община Съединение, община Хисаря). Издаденото Решение може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.


Газификация с КПГ на Дом за стари хора „Свети Иван Рилски”, с.Старосел, общ. Хисаря

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) „Газификация с КПГ на Дом за стари хора „Свети Иван Рилски”, с.Старосел, общ. Хисаря”, в УПИ II – социални дейности, с. Старосел, общ. Хисаря, обл. Пловдив, одобрени със Заповед №689/1966г., село Старосел. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 15.09.2020 г. до 30.09.2020г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.Проектиране и изграждане на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението

Във връзка е чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС) Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) „Проектиране и изграждане на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Хисаря”, в Поземлен имот с идентификатор 77270.1.275 град Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив по КККР, одобрени със Заповед РД-18-783/01.11.2019г. на ИД на ЛГКК. местност землище град Хисаря, с площ 3000 кв. м., трайно предназначение на територията- Земеделска, начин на трайно ползване- изоставена орна земя, категория V. Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище но представената информация в 14-дневен срок от 20.08.2020 г. до 03.09.2020г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.


Жилищно строителство и къмпинг в поземлен имот 77270.90.2 гр. Хисаря, местност Герена – 02

Във връзка с чл. 4. ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от Галина Христова Рачева за ИП „Жилищно строителство и къмпинг в поземлен имот 77270.90.2 гр. Хисаря, местност „Герена – 02” община Хисаря, област Пловдив” Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло на общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 23.07.2020 г. до 06.08.2020 г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.


Изграждане на ферма за 200 бр. говеда в землището на с. Паничери


Във връзка c чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (11УРИОВОС) от Димитър Пенчев Ташев за HI I „Изграждане на ферма за 200 бр. говеда в имот № 55378.17.4, землище на е. Паничери, община Хисаря”. Информацията е качена на официалния сайт на община информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 20.07.2020 г. до 03.08.2020г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.


Издадено Решение № ПВ-62-ПР/2020г. от Директора на РИОСВ Пловдив на името на „Сиенит инвест” АД.

Общинска администрация град Хисаря уведомява населението за издадено Решение № ПВ-62-ПР/2020г. от Директора на РИОСВ Пловдив на името на „Сиенит инвест” АД да не се извършва оценка на въздействието на ИП: „Апарт-хотел с малка винарна за дегустации” в ПИ с КИ 77270.139.371 но Кадастрална карта на град Хисаря, местност „Пловдивски път-03”. Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд в района, на който е постоянния адрес или седалището на Възложителя, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Админестратмвнопроцесуалния кодекс.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл. 6 ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от „Сиенит инвест” АД за „Изграждане на Апарт-хотел с малка винарна за дегустации” в ПИ  с КИ 77270.139.371 по Кадастрална карта на град Хисаря, местност „Пловдивски път-03”. Информацията е качена на официалния сайт  на Община Хисаря и на информационното табло в Общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 22.05.2020 г. до 04.05.2020г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отводняване минерален отток от водопиен павилион „Момина баня” до съществуваща ревизионна шахта РШ43 на външен колектор от кв. Момина баняВъв връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от ОБЩИНА ХИСАРЯ за „Отводняване минерален отток от водопиен павилион „Момина баня” до съществуваща ревизионна шахта РШ43 на външен колектор от кв. Момина баня”. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 14.04.2020 г. до 28.04.2020г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл. 6 ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, че ЗП Пепа Драгоева е представила информация по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС)- „Увеличаване капацитета на животновъден обект кравеферма от 50 на 200 броя крави” в имот № 001116, землище с. Старосел, община Хисаря. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 02.04.2020 г. до 16.04.2020г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от „Сиенит инвест” АД за „Апарт-хотел с малка винарна за дегустации” в ПИ  с КИ 77270.139.371 по Кадастрална карта на град Хисаря, местност „Пловдивски път-03”. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря. Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 25.03.2020 г. до 08.04.2020г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...