Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че във връзка с Решение № 107, взето с Протокол № 9 от 21.04.2020 г. на ОбС Хисаря, Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610116/21.11.2018 г., с Решение № 294, взето с Протокол № 17/19.01.2021 г. от Общински съвет гр. Хисаря, е одобрена План-схема на „Трасе на минерален водопровод от водоем V=100 м3 с помпена станция при Сондаж № 5 от находище „Хисаря” до УПИ I-667, кв. 4 по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря” по улици: зелената площ на улица с о.т. 441-442-428-407-406, с пресичане на улица с о.т. 407-406 (път III-642) с подземен хоризонтален сондаж, улица с о.т. 98-97 (ул. „Чаталджа”), улица с о.т. 97-96 (ул. „Васил Левски”), с пресичане на ПИ 5120, собственост на „Национална компания железопътна инфраструктура” с подземен хоризонтален сондаж, в зелената площ на улица с о.т. 1-8-17-18 (ул. „Гео Милев”), и пресичане на същата до УПИ I-667, кв. 4 по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, по зелени линии и надписи за водопровода и пунктири в тъмнозелен цвят за сервитута в приложения проект.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от 16.02.2021 г. до 16.03.2021 г. обнародването в „Държавен вестник” (бр. бр. 13/16.02.2021 г., стр. 232) заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив.

Арх. Пламен Михалски
Главен архитект на Община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...