На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № РД-05-750/07.09.2021 г. на Кмета на Община Хисаря и Решение № 34, взето с Протокол № 6/02.03.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-Д-378/15.11.2021 г. от Димитър Николов Бояджиев за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 464 и ПИ 467, кв. 68 по плана на с. Беловица, Община Хисаря, Област Пловдив, със Заповед № РД-05-187 от 15.03.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-417 и  УПИ V-416, кв. 68 по плана на с. Беловица, Община Хисаря, Област Пловдив, за промяна на границите на УПИ IV-417 и УПИ V-416 към вътрешните регулационни граници към УПИ I-418, УПИ VII-418, УПИ VII-411, УПИ  III-412, УПИ VI-413 и УПИ X-415, по имотните граници на ПИ 467 и ПИ 464,  като заличава УПИ IV-417 и  УПИ V-416 и образува нови УПИ IV-467, жилищно застрояване, УПИ V-464, жилищно застрояване и УПИ XI-467,464, жилищно застрояване по зелени лини, зачерквания, щрихи и надписи за регулацията, определя зона Жм със свободно нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели: височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. 1.0, по пунктирани линии в червен цвят и котировки в червен цвят, и надписи в син цвят на матрицата за застрояване, със схема за Електро в приложения проект, съгласно ОУП на Община Хисаря,  

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

Писмени възражения могат да бъдат подадени чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив в 14 дневен срок от получаване на съобщението.Коментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...