Общинска администрация при Община Хисаря, област Пловдивска, уведомява заинтересуваните, че по вх. 26-00-504/27.07.2020 г. от „ДИМИТРОВ 2014” ЕООД, ЕИК 203307526  със седалище и адрес на управление: с. Старосел, ул. „Хаджи Димитър” № 11, представлявано от Атанас Пламенов Димитров е одобрен КПИИ: със Заповед № РД-05-632/ 25.08.2020 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ IV-604, кв. 62, с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, като променя вътрешната дворищна  регулация към ПИ 607 по имотните граници на ПИ 604, кв. 62 по плана на с. Старосел, заличава УПИ IV–604 и образува нов УПИ IV-604 за обществено обслужващи дейности, в кв. 62 по плана на с. Старосел, съгласно зелени линии, зачерквания и надписи за регулацията, с ново свободно нискоетажно застрояване, съгласно пунктири в червен цвят и котировки в черно; зона Жм, до 3 етажа, Н до 10 м., Кинт до 1,0, плътност до 40 %, озеленяване мин. 50 %, означени в матрицата със син цвят в съответствие с ОУПО на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря, в приложения проект и е издаденоСтроително разрешение № 41/ 25.08.2020 г. от Главния архитект на Общината за обект : „ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”, местонахождение:УПИ № IV-604, за обществено обслужващи дейности, кв. 62, по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив.

Справка по КПИИ може да се направи в сградата на Общинска администрация, етаж ІІ, отдел УТСТИ.

КПИИ може да бъде обжалван на основание чл. 215 във връзка с чл. 150, ал.8 от ЗУТ по законосъобразност в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление чрез Община Хисаря до ПАС.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...