Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 517, взето с Протокол № 31/22.02.2022 г. на Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП – Парцеларен план за пътна връзка за обект „Складова база и автосервиз“ в УПИ 081005 – складова база и автосервиз, ПИ с идентификатор 77270.81.5 местност „Читашки ливади – 02 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, към път III – 642 „Хисаря – Калояново“ при км 8+225 – ляво“, засягащ следните имоти: ПИ 77270.26.190, Държавна публична собственост, НТП – За път от републиканската пътна мрежа с площ 51 м2, ПИ 77270.81.146, Общинска публична собственост, НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път с площ 35 м2, ПИ 77270.81.570, Частна собственост, НТП – Изоставена орна земя с площ 21 м2 , с представени пълномощни от н-ци на Рада Иванова Велевска и от н-ци на Яна Иванова Бормалийска, ПИ 77270.81.5, Частна собственост, НТП – За складова база с площ 37 м2, по зелени линии и надписи за трасето в приложения проект.

Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в едномесечен срок от 25.03.2022 г. до 25.04.2022 г. от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ бр. 24/25.03.2022 г., стр. 155) чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...