Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 506, взето с Протокол № 30/18.01.2022 г. от Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП- специализирана план – схема за елементи на техническата инфраструктура за трасе на оптичен кабел за обект: „Изграждане на електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ на „А1 България“ ЕАД по регулационния план на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив, по ул. „Тодор Каблешков“ гр. Хисаря“, започващо от съществуваща шахта на А1 България ЕАД, разположена в северозападния тротоар на бул. „Христо Ботев“ продължаващо чрез хоризонтален сондаж в посока изток и юг по улица „Тодор Каблешков“ с о.т. 60-275-278-279-280-281-282, завършващо в кабелна шахта № 7 по сини пунктирни линии и надписи за трасето в приложения проект. Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...