Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 524, взето с Протокол № 31/22.02.2022 г. на Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП – Специализирана план – схема и ПУП – Парцеларен план на трасе за нов довеждащ водопровод PE-HD Ф 110 и нова напорна канализация HDPE Ф 315 за захранване на УПИ І-77270.1.999-Обществено обслужващи дейности – Пожарна, (ПИ 77270.1.275) по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, преминаващи през ПИ с ИД 77270.503.1938 и 77270.503.9542 в регулация, ПИ 77270.1.272, ПИ 77270.1.274 и ПИ 77270.1.275 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, по зелени линии и надписи за трасето на уличния водопровод, кафяви линии и надписи за трасето на канализацията и черни пунктири за сервитута на приложения проект. Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в едномесечен срок от 25.03.2022 г. до 25.04.2022 г. от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ бр. 24/25.03.2022 г., стр. 155) чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...