Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 523, взето с Протокол № 31/22.02.2022 г. на Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП – Специализирана план – схема и ПУП – Парцеларен план на трасе за нова кабелна линия 1 kV за външно електрозахранване за УПИ І-77270.1.999-Обществено обслужващи дейности – Пожарна, (ПИ 77270.1.275) по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, преминаваща през ПИ с ИД 77270.503.1938 и 77270.503.9542 в регулация, ПИ 77270.1.272 и ПИ 77270.1.274 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, по червени линии и надписи за трасето и сини пунктирани линии за сервитута на приложения проект.

Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в едномесечен срок от 25.03.2022 г. до 25.04.2022 г. от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ бр. 24/25.03.2022 г., стр. 155) чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...