На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с чл. 134 ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ, Заповед № РД-05-851/11.10.2021 г. на Кмета на Община Хисаря и Решение № 41, взето с Протокол № 8/10.03.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-П-24/25.01.2022 г. от Пенчо Илиев Петков и Димитър Илиев Петков за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-502, кв. 21 по плана на с. Михилци, Община Хисаря, Област Пловдив, със Заповед                  № РД-05-201/21.03.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР и проект на ПУП-ПЗ за УПИ IV-502,  кв. 21 по плана на с. Михилци, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава  УПИ IV-502 и образува УПИ IV-502, жилищно застрояване, по вътрешните имотни граници на ПИ 502, по зелени линии, зачерквания, щрихи и надписи за регулацията, със запазване на уличната регулация, определя зона Жм с ново нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели: височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. 1.0, по пунктирани линии в червен цвят и котировки в черен цвят, и надписи в син цвят на матрицата за застрояване, в приложения проект, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

Писмени възражения могат да бъдат подадени чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив в 14 дневен срок от получаване на съобщението.Коментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...