На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ, и Заповед № РД-05-941/05.11.2021 г. на Кмета на Община Хисаря и Решение № 35, взето с Протокол № 6/02.03.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-Б-1/04.01.2022 г. от Бонка Милева Рачева за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПУП-ПЗ за ПИ 1933, кв. 23 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина Баня, Община Хисаря, Област Пловдив, със Заповед                  № РД-05-188/15.03.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 1933, кв. 23, по плана на гр. Хисаря, кв. Момина Баня, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава УПИ III-902 и образува два нови урегулирани поземлени имота – УПИ III-1933, жилищно застрояване, и УПИ V-1933, жилищно застрояване, кв. 23 като южната граница на двата нови урегулирани поземлени имота и източната граница на УПИ ІІІ-1933, жилищно застрояване минават по имотните граници на ПИ 1933, съгласно линии, зачерквания, надписи и щрихи в зелен цвят за регулацията, изменя уличната регулационна линия към УПИ III-1933, жилищно застрояване, и УПИ V-1933, жилищно застрояване, към улица с о.т. 38-109 и улица с о.т. 109-101, съгласно линии, зачерквания, щрихи в кафяв цвят за уличната регулация, определя зона Жм със свободно нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели: височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. до 1.0, по пунктирани линии в червен цвят и котировки в черен цвят, и надписи в син цвят на матрицата за застрояване в приложения проект, съгласно ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12, взето с Протокол № 2/19.11.2019 г. от Общински съвет на гр. Хисаря, със схема за Електро и ВиК.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден. Писмени възражения могат да бъдат подадени чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив в 14 дневен срок от получаване на съобщението.Коментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...