Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че с РЕШЕНИЕ № 98 от 21 април 2020 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, и ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет – гр. Хисаря, одобрява проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод за обект в УПИ III-141073, за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности, м. „Пловдивски път-03”, землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив, преминаващ през общински имот – местен път с № 001366 местност „Пловдивски път-03”, землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив, по линии в зелен цвят за трасето и пунктири и фон в сиво за сервитута, на приложения проект.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок 22.05.2020 г. до 22.06.2020 г. от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 47/22.05.2020 г., ст. 61), заинтересованите лица могат да подават писмени възражения чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...