Във връзка с подготовка на проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, Процедура BG05M2OP001-3.015 МИГ Хисаря – Образователна интеграция на децата  и учениците от етническите малцинства в община Хисаря   ДГ „МЕЧО ПУХ” гр.Хисаря,  ДГ „ДЪГА” гр.Хисаря,  ДГ „ПИНОКИО” гр.Хисаря,  ДГ „СЛЪНЦЕ” с.Паничери , ДГ „ЧАЙКА” с.Старосел, СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” гр.Хисаря, ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”гр.Хисаря, ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” гр.Хисаря  и ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” с.Красново обявяват процедура за избор на партньор за подготовка и изпълнение на проект.

Изискванията към партньорите са да са:

         Община Хисаря;

         Детски градини;

         Училища;

         Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), регистрирани и действащи на територията на МИГ най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване от МИГ на стратегия за ВОМР с многофондово финансиране (31.08.2017 г.). В ролята си на партньори, ЮЛНЦ могат да изразходват средства само за дейности, които имат нестопански характер.

За контакти: 0879022000Коментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...