05102016pic

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд“

2014BG05FMOP001-03.01


ИНФОРМАЦИЯ

 

ОБЩИНА кандидатства с проект “Осигуряване на топъл обяд в община Хисаря“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ по ОПЕРАЦИЯ 3: “Осигуряване на топъл обяд”.

 

Община Хисаря кандидатства по тази процедура с проектно предложение, което е в процес на оценка. Планирано е предоставянето на услугата „Обществена трапезария“на лицата, попадащи в целевите групи, да започне от 17.10.2016г. до 30.04.2017г., с продължителност 7 месеца. В проекта се предвижда да бъдат включени 200 лица от следните целеви групи:

  1. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;
  2. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

Комисия, назначена от Кмета на община Хисаря ще разгледа подадените заявления и ще състави списък на лицата, които ще получават топъл обяд в периода от 17.10.2016 г. – 30.04.2017 г.

ВАЖНО!!! Съгласно чл. 6 от Наредбата на Министъра на труда и социалната политика № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по ОПХ (ДВ, бр.29 от 12.04.2016 г.), поименното определяне на конкретните представители на целевите групи се извършва от дирекция „Социално подпомагане“, въз основа на данните от регистрите на подпомаганите лица, въз основа на служебно представена информация или въз основа на обосновано предложение – Приложение № 1 към Наредбата, по ред и в срокове, определени от Ръководителя на УО на ОПХОМП

 

За допълнителна информация – тел.0337/ 62034.

 

Информация относно - удължаване на срока

Община Хисаря изпълнява проект “Осигуряване на топъл обяд в община Хисаря“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане – фонд за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2020“ по ОПЕРАЦИЯ 3: “Осигуряване на топъл обяд”.

Предоставянето на услугата „Обществена трапезария“ на лицата, попадащи в целевите групи, стартира от 17.10.2016г. и бе със срок до 30.04.2017г., с продължителност 7 месеца. Капацитета на потребителите по  проекта е  200 лица.

Подписано бе Допълнително споразумение №1  към Договор №BG05FMOP001-3.002-0203-C01 на основание на чл. 7 от  Общите условия за директно предоставяне на БФП, с което се изменя договора за БФП  по операция тип 3: “Осигуряване на топъл обяд” по ОПХ ФЕПНЛ, в съответствие с изменените от 25.04.2017г. Изисквания за кандидатстване по ОПЕРАЦИЯ  тип 3 BG05FMOP001-3.002: “Осигуряване на топъл обяд 2016-2019”.

            Срокът за изпълнение на Договора е удължен до 31.12.2019г. Предоставянето на социалната услуга „Обществена трапезария“ продължава считано от 01.05.2017г. до 31.12.2019г. с капацитет 200 потребителя. Обхванати са лица от всички населени места в общината. Услугата се предоставя всеки работен ден, като потребителите получават супа, основно ястие, десерт и хляб.

С подписването на Допълнително споразумение №2 на 15.02.2018г. към  Договор “Осигуряване на топъл обяд в община Хисаря“ с номер BG05FMOP001-3.002-0203-C002 Операция тип 3: “Осигуряване на топъл обяд-2016-2019”, стойността на Договора бе променена на 362560,00лв.

На от 11.10.2018г. бе подписано Допълнително споразумение №3 към Договор “Осигуряване на топъл обяд в община Хисаря“ с номер BG05FMOP001-3.002-0203-C03 в съответствие с променените изисквания  от 01.09.2018г. за кандидатстване по Операция тип 3: “Осигуряване на топъл обяд-2016-2020”.

качено на 29.10.2018

 

Обява

 

ОБЯВА

ОБЩИНА Хисаря уведомява всички заинтересовани граждани, че започва прием на заявления за ползване на услугата „Обществена трапезария“ по проект “Осигуряване на топъл обяд в община Хисаря“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ по ОПЕРАЦИЯ 3: “Осигуряване на топъл обяд”.

 

Община Хисаря кандидатства по тази процедура с проектно предложение, което е в процес на оценка. Планирано е предоставянето на безплатен топъл обяд на лицата, попадащи в целевите групи, да започне от 17.10.2016г. до 30.04.2017г., с продължителност 7 месеца. В проекта се предвижда да бъдат включени 200 лица от следните целеви групи:

  1. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;
  2. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

Всички лица, желаещи да бъдат включени в проекта, следва да попълнят заявление-декларация по образец /Приложение № 2/, което е на разположение в Общинска администрация Хисаря, бул. Ген. Гурко №14.

Заявления ще се приемат от 04.10.2016г. до 10.10.2016г. включително, от 08.00 до 17.00часа в деловодството на общината.

Комисия, назначена от Кмета на община Хисаря ще разгледа подадените заявления и ще състави списък на лицата, които ще получават топъл обяд в периода от 17.10.2016 г. – 30.04.2017 г.

ВАЖНО!!! Съгласно чл. 6 от Наредбата на Министъра на труда и социалната политика № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по ОПХ (ДВ, бр.29 от 12.04.2016 г.), поименното определяне на конкретните представители на целевите групи се извършва от дирекция „Социално подпомагане“, въз основа на данните от регистрите на подпомаганите лица, въз основа на служебно представена информация или въз основа на обосновано предложение – Приложение № 1 към Наредбата, по ред и в срокове, определени от Ръководителя на УО на ОПХОМП

Общинска администрация


ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ 

save-download

 

Изпълнение

Целевите групи са:

  1. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;
  2. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност.

 

По проекта  са обхванати 200 лица от всички населени места на Община Хисаря.

Услугата се предоставя всеки работен ден, като потребителите получават супа, основно ястие, десерт и хляб.

 

Проектът стартира на 17.10.2016 г. с крайната дата на приключване 30.04.2017 г. На 28.04.2017г. се подписа допълнително споразумение № 1 към Договор № BG05FMOP001-3.002-0203-С01 „Осигуряване на топъл обяд – 2016 – 2020“ по ОПЕРАЦИЯ 3: “Осигуряване на топъл обяд” с Управляващия орган на Програмата, с което срокът на проекта  е  удължен до 31.12.2019 г.

 Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.