05102016pic

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд“

2014BG05FMOP001-03.01


ИНФОРМАЦИЯ

 

ОБЩИНА кандидатства с проект “Осигуряване на топъл обяд в община Хисаря“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ по ОПЕРАЦИЯ 3: “Осигуряване на топъл обяд”.

 

Община Хисаря кандидатства по тази процедура с проектно предложение, което е в процес на оценка. Планирано е предоставянето на услугата „Обществена трапезария“на лицата, попадащи в целевите групи, да започне от 17.10.2016г. до 30.04.2017г., с продължителност 7 месеца. В проекта се предвижда да бъдат включени 200 лица от следните целеви групи:

  1. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;
  2. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

Комисия, назначена от Кмета на община Хисаря ще разгледа подадените заявления и ще състави списък на лицата, които ще получават топъл обяд в периода от 17.10.2016 г. – 30.04.2017 г.

ВАЖНО!!! Съгласно чл. 6 от Наредбата на Министъра на труда и социалната политика № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по ОПХ (ДВ, бр.29 от 12.04.2016 г.), поименното определяне на конкретните представители на целевите групи се извършва от дирекция „Социално подпомагане“, въз основа на данните от регистрите на подпомаганите лица, въз основа на служебно представена информация или въз основа на обосновано предложение – Приложение № 1 към Наредбата, по ред и в срокове, определени от Ръководителя на УО на ОПХОМП

 

За допълнителна информация – тел.0337/ 62034.

 

Обява

 

ОБЯВА

ОБЩИНА Хисаря уведомява всички заинтересовани граждани, че започва прием на заявления за ползване на услугата „Обществена трапезария“ по проект “Осигуряване на топъл обяд в община Хисаря“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ по ОПЕРАЦИЯ 3: “Осигуряване на топъл обяд”.

 

Община Хисаря кандидатства по тази процедура с проектно предложение, което е в процес на оценка. Планирано е предоставянето на безплатен топъл обяд на лицата, попадащи в целевите групи, да започне от 17.10.2016г. до 30.04.2017г., с продължителност 7 месеца. В проекта се предвижда да бъдат включени 200 лица от следните целеви групи:

  1. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;
  2. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

Всички лица, желаещи да бъдат включени в проекта, следва да попълнят заявление-декларация по образец /Приложение № 2/, което е на разположение в Общинска администрация Хисаря, бул. Ген. Гурко №14.

Заявления ще се приемат от 04.10.2016г. до 10.10.2016г. включително, от 08.00 до 17.00часа в деловодството на общината.

Комисия, назначена от Кмета на община Хисаря ще разгледа подадените заявления и ще състави списък на лицата, които ще получават топъл обяд в периода от 17.10.2016 г. – 30.04.2017 г.

ВАЖНО!!! Съгласно чл. 6 от Наредбата на Министъра на труда и социалната политика № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по ОПХ (ДВ, бр.29 от 12.04.2016 г.), поименното определяне на конкретните представители на целевите групи се извършва от дирекция „Социално подпомагане“, въз основа на данните от регистрите на подпомаганите лица, въз основа на служебно представена информация или въз основа на обосновано предложение – Приложение № 1 към Наредбата, по ред и в срокове, определени от Ръководителя на УО на ОПХОМП

Общинска администрация


ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ 

save-downloadLike Us On Facebook

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup