На основание във връзка чл. 3, ал.1, т.1, чл.10, ал.1, т.18 и чл.12, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Решение № 482, взето с протокол № 28 от 14.12.2021г. на Общински съвет Хисаря

НАРЕЖДАМ:

  1. Да се проведе открит конкурс за възлагане на дейности- маркиране на насаждения и дървета за сеч в горски територии собственост на община Хисаря.
  2. Предмет на открития конкурс, възлагане на дейности в горските територии, съгласно чл.10, ал.1, т.18 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти – „Маркиране на насаждения и дървета за сеч в горски територии, собственост на Община Хисаря“, включващо маркиране на отделите и подотделите по видове сечи съгласно предвиденото в горскостопанските планове – и действащата нормативна уредба, включително проектираните временните пътища и/или технологични просеки необходими за усвояването на дървесината от маркираните насаждения, както и изготвяне на съпровождащите документи (карнет- описи, сортиментни листове, технологични схеми др.).

Продължава…Коментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.