На основание във връзка чл. 3, ал.1, т.1, чл.10, ал.1, т.18 и чл.12, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Решение № 482, взето с протокол № 28 от 14.12.2021г. на Общински съвет Хисаря

НАРЕЖДАМ:

  1. Да се проведе открит конкурс за възлагане на дейности- маркиране на насаждения и дървета за сеч в горски територии собственост на община Хисаря.
  2. Предмет на открития конкурс, възлагане на дейности в горските територии, съгласно чл.10, ал.1, т.18 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти – „Маркиране на насаждения и дървета за сеч в горски територии, собственост на Община Хисаря“, включващо маркиране на отделите и подотделите по видове сечи съгласно предвиденото в горскостопанските планове – и действащата нормативна уредба, включително проектираните временните пътища и/или технологични просеки необходими за усвояването на дървесината от маркираните насаждения, както и изготвяне на съпровождащите документи (карнет- описи, сортиментни листове, технологични схеми др.).

Продължава…Коментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.