С П И С Ъ К

на оценени и класирани кандидати след проведено събеседване

за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

ВХОДЯЩ НОМЕРИМЕ ФАМИЛИЯОбщ брпй точки
 Вх. № 94-00-В-39 от 05.03.2021г.,Вера Кърчева9
 Вх. № 94-00-В-36 от 01.03.2021г.,Въла Милева9
 Вх. № 94-00-Г-21 от 05.03.2021г.,Ганка Найденова9
 Вх. № 94-00-Г-22 от 05.03.2021гГина Цъцарова9
 Вх. № 94-00-Д-50 от 23.02.2021гДаринка Василева9
 Вх. № 94-00-Д-61 от 05.03.2021г.,Димитрия Киреметчийска9
 Вх. № 94-00-И-65 от 05.03.2021г.,Иванка Тодорова9
 Вх. № 94-00-М-85 от 05.03.2021г.,Мария Костадинова9
 Вх. № 94-00-М-84 от 05.03.2021г.,Минка Димитрова9
 Вх. № 94-00-П-44 от 05.03.2021г.Петрана  Узунова9
 Вх. № 94-00-С-94 от 05.03.2021гСтаньо Картов9
 Вх. № 94-00-С-85 от 01.03.2021Стояна Мяховска9
 Вх. № 94-00-Т-38 от 01.03.2021гТодора Радева 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.