О Б Я В Л Е Н И Е № 08-00-169/13.06.2017 г

Общинска администрация гр. Хисаря на основание на § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № ДС-11-1/23.05.2018 г. на Областния управител на Област Пловдив е одобрен план на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани във основа на актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за местност „Отдих” в землището на с. Михилци, Община Хисаря, Област Пловдив, заедно с регистър на новообразуваните имоти и таблица за изчисляване на дължимото обезщетение на собствениците.  Заповедта е публикувана в ДВ бр. 48/08.06.2018 г., стр. 50.

Планът на новообразуваните имоти и приетите материали към него се намират в сградата на общинска администрация гр. Хисаря, отдел „Устройство на територията, строителство, техническа инфраструктура”, ет. 2, стая 26.

Съгласно разпоредбите на § 19, ал. 1 от ПЗРЗИДАПК (ДВ бр. 39/2011 г.) жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на Област Пловдив, адрес гр. Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ № 1, ПК 4002, до Районен съд – Пловдив в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в държавен вестник – до 25.06.2018 г.Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.