О Б Я В Л Е Н И Е

№ 08-00-243/26.09.2017 г.

 Общинска администрация гр. Хисаря на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните лица, че в изпълнение на Договор АСД-14-7/15.12.2016 г. за изработване на планове по § 4к, ал. 1 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти на местност „Отдих” в землището на с. Михилци, Община Хисаря, Област Пловдив. Помощният план, планът на новообразуваните имоти и приетите материали към тях се намират в сградата на общинска администрация гр. Хисаря, отдел „Устройство на територията, строителство, техническа инфраструктура”, ет. 2, стая 26. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок (27.09.2017 г. – 27.10.2017 г.) от обнародването в „Държавен вестник“ (брой: 77/26.9.2017 г.), заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на общината.


ОБЩИНА ХИСАРЯКоментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.