О Б Я В Л Е Н И Е

№ 08-00-243/26.09.2017 г.

 Общинска администрация гр. Хисаря на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните лица, че в изпълнение на Договор АСД-14-7/15.12.2016 г. за изработване на планове по § 4к, ал. 1 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти на местност „Отдих” в землището на с. Михилци, Община Хисаря, Област Пловдив. Помощният план, планът на новообразуваните имоти и приетите материали към тях се намират в сградата на общинска администрация гр. Хисаря, отдел „Устройство на територията, строителство, техническа инфраструктура”, ет. 2, стая 26. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок (27.09.2017 г. – 27.10.2017 г.) от обнародването в „Държавен вестник“ (брой: 77/26.9.2017 г.), заинтересованите лиц 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.