Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересуваните по чл. 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 492, взето с Протокол № 30/18.01.2022 г. от Общински съвет гр. Хисаря, с Решение № 26, взето с Протокол № 5/15.02.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, е допуснат за съобщаване проект за ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасе на електрически кабел 20 kV за захранване на УПИ 120.637-Производствени дейности (фотоволтаична централа), отреден за ПИ с ИД 77270.120.637, и на УПИ 164.125-Производствени дейности (фотоволтаична централа), отреден за ПИ с ИД 77270.164.125, м. „Калдаръма-03“ по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, както следва:

1.  Трасе на електрически кабел 20 kV за захранване на УПИ 164.125-Производствени дейности (фотоволтаична централа), отреден за ПИ с ИД 77270.164.125 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, започва от ТП „Синия вир“, находящ се в ПИ с ИД 77270.3.860, частна собственост, преминава през ПИ с ИД 77270.3.858  общинска частна собственост, вид територия земеделска, с НТП пасище, ПИ с ИД 77270.3.856 стопанисван от общината, вид територия земеделска, с НТП пасище, ПИ с ИД 77270.186.329 общинска публична собственост, вид територия земеделска, с НТП пасище, ПИ с ИД 77270.164.472 общинска публична собственост, вид територия земеделска, с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, по червени линии и надписи за трасето на електропровода и син пунктир и зелен щрих за сервитута в приложения проект;

2.  Трасе на електрически кабел 20 kV за захранване на УПИ 120.637-Производствени дейности (фотоволтаична централа), отреден за ПИ с ИД 77270.120.637, по КККР на землище Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, започва от ТП „Синия вир“, находящ се в ПИ с ИД 77270.3.860, частна собственост, преминава през ПИ с ИД 77270.3.858  общинска частна собственост, вид територия земеделска, с НТП пасище, ПИ с ИД 77270.3.856 стопанисван от общината, вид територия земеделска, с НТП пасище, ПИ с ИД 77270.186.329 общинска публична собственост, вид територия земеделска, с НТП пасище, ПИ с ИД 77270.120.636 общинска публична собственост, вид територия земеделска, с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, по червени линии и надписи за трасето на електропровода и син пунктир и зелен щрих за сервитута в приложения проект;

В участъка от ТП „Синия вир“, находящ се в ПИ с ИД 77270.3.860, частна собственост, ПИ с ИД 77270.3.858  общинска частна собственост, вид територия земеделска, с НТП пасище, ПИ с ИД 77270.3.856 стопанисван от общината, вид територия земеделска, с НТП пасище, ПИ с ИД 77270.186.329 общинска публична собственост, вид територия земеделска, с НТП пасище двете трасета съвпадат.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от 11.03.2022 г. до 11.04.2022 г. от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ бр. 20/11.03.2022 г., стр. 130-131) заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Хисаря.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...