На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 150 от ЗУТ, Общински съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод за минерална вода Ø40 започва от находище „Красново“ Сондаж 1 в УПИ I – Парк и мин. Бани, Красновски минерални бани по тротоара на улица с о.т. 9-23 преминава по тротоара на улица с о.т. 23-22-12-11 и продължава през (III-6061-път от републиканската пътна мрежа ), ПИ 39579.125.417 – общински път, публично общинска собственост и достига чрез хоризонтален сондаж до ПИ 39579.125.66, местност „ПОЛЕНАКА“, землище на с. Красново, Община Хисаря, Област Пловдив, със обща дължина на трасето 374 м, съгласно пунктирни линии и надписи в жълт цвят за трасето на минералния водопровод и пунктирни линии в червен цвят за сервитутите на приложения проект.Коментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...