На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 150 от ЗУТ, Общински съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява ПУП – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод за питейна вода от съществуващ водопровод РЕ-HD Ø90 в Красновски минерални бани по тротоара на улица с о.т. 24-23 преминава по тротоара на улица с о.т. 23-22-12-11 и продължава през ( III-6061-път от републиканската пътна мрежа) ПИ 39579.125.417 – общински път, публично общинска собственост и достига чрез хоризонтален сондаж до ПИ 39579.125.66, местност „ПОЛЕНАКА“, землище на с. Красново, Община Хисаря, Област Пловдив, със обща дължина на трасето 330,98 м, към водомерна шахта в имота, съгласно линии и надписи в син цвят за трасето на уличния водопровод, пунктирни линии в червен цвят за сервитутите на приложения проект.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...