Изх № 08-00-236/24.09.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 415, взето с Протокол № 24/07.09.2021 г. от Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод Ø90 от съществуващ водопровод РЕ-HD Ø125, преминаващ през ПИ 68967.53.247 и ПИ 68967.37.85 – общински пътища, публична общинска собственост до ПИ 68967.37.3 складова база за съхранение, заготовка и пакетиране на собствена земеделска продукция – ябълки, по КККР землище с. Старо Железаре, м. „ВЛАЧИЩЕТО“, Община Хисаря, Област Пловдив, съгласно линии и надписи в зелен цвят за трасето на уличния водопровод, пунктири в черен цвят и щрихи в сиво за сервитутите на приложения проект.

Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив.

Арх. Пламен Михалски

Главен архитект на Община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...