Изх № 08-00-248/06.10.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

            Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 415, взето с Протокол № 24/07.09.2021 г. от Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод Ø90 от съществуващ водопровод РЕ-HD Ø125, преминаващ през ПИ 68967.53.247 и ПИ 68967.37.85 – общински пътища, публична общинска собственост до ПИ 68967.37.3 складова база за съхранение, заготовка и пакетиране на собствена земеделска продукция – ябълки, по КККР землище с. Старо Железаре, м. „ВЛАЧИЩЕТО“, Община Хисаря, Област Пловдив, съгласно линии и надписи в зелен цвят за трасето на уличния водопровод, пунктири в черен цвят и щрихи в сиво за сервитутите на приложения проект.

            Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, етаж 2-ри, отдел УТ и може да се разгледа всеки присъствен ден.

  Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в едномесечен срок от 05.10.2021 г. до 05.11.2021 г. от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 83/05.10.2021 г., стр. 90) чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив.

Арх. Пламен Михалски

Главен архитект на Община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...