ОБЯВЛЕНИЕ


Община Хисаря на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по чл. 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 818, взето с протокол № 84 от 29.08.2019 г. от Общинския съвет – гр. Хисаря, Решение № 15, взето с протокол № 5 от 6.02.2020 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, е допуснат за съобщаване проект за ПУП – парцеларен план на уличен канал от съществуващ уличен канал до обекти в У ПИ 046004, 046005, за складова дейност, УПИ 046018, 046019, за производствена и складова дейност (предприятие за преработка на плодове и зеленчуци), УПИ 046022, 046036, за хотел, УПИ 046025, за жилищно застрояване, УПИ 046026, за жилищно застрояване, м. Вранъкови исаци-02, ЕКАТТЕ 77270, землище гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив, преминаващо през поземлени имоти 77270.1.12 (стар номер 000580) и 77270.46.235 (стар номер 000235), общинска собственост, по кадастралната карта на землище гр. Хисаря, съгласно пунктири в тъмносиньо за трасето и пунктири в светлосиньо за сервитута на приложения проект. Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г. от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ бр. 21/13.03.2020 г., стр. 93) заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Хисаря.Коментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.