Пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд 2022г.

Срок за подаване на заявления 2022 г.

Във връзка с чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи информираме собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система на БАБХ, че заявления за кандидатстване за предоставяне под наем на пасища, мери и ливади се подават до 10 март 2022 г. в деловодството на Общинска администрация Хисаря, гр.Хисаря, ул. „Генерал Гурко” № 14.

Необходими документи:

   1. Заявление по чл.37и, ал.5 и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ
   2. Приложение №1
   3. Приложение №2
   4. Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ
   5. Копие от документ за самоличност за физическите лица;
   6. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
    7. Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице;
    8. Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.