This image has an empty alt attribute; its file name is eufunds.png

Проект №BG05М9ОР001-6.002-0145-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря”

Обща стойност на проекта: 257026,42 лв., от които

257026,42 лв. европейско и

0,00лв.  национално съфинансиране.

Община Хисаря   изпълнява проект Проект №BG05М9ОР001-6.002-0145-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря”  съгласно подписан договор на 14.06.2021 г.  по процедура №BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”,  Приоритетна ос – Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Договор: №BG05М9ОР001-6.002-0145-C01

Бенефициент: Община Хисаря

Наименование на проекта: №BG05М9ОР001-6.002-0145-C01

Обща стойност на проекта: 257026,42 лв., Продължителност на проекта : 14 месеца

Начало на проекта: 14.06.2021 г.                                 Край на проекта: 14.08.2022 г.

Кратко описание на проекта:

           Проектното предложение предвижда изпълнението на две дейности :

Патронажна грижа – предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. Услугите ще се предоставят в рамките на 12 месеца и ще обхванат 45 лица от община Хисаря. Това ще са  хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване живущи на територията на община Хисаря. Лица над 54г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с  COVID-19 . Предвидено е да се привлекат експерти, които ще предоставят психологическа, социална и здравна подкрепа.

Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности,  коятоще се осъществи посредством извършване на следните дейности: осигуряване на лични предпазни средства на персонала в социалните услуги; въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности; тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19;  осигуряване на компютърна техника с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране). Предвидено е назначаването на помощен персонал – 5 бр. хигиенисти,  на 8 ч. работен ден, които да извършват дезинфекция и почистване на помещенията и други спомагателни дейности, свързани с епидемиологичната обстановка в социалните услуги ДДД.

          Очаквани резултати:

– Сформиран мултидисциплинарен екип за предоставяне на патронажната грижа; Предоставени почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

– Адаптирани социални услуги към дистанционно предоставяне; Назначен помощен персонал – 5 бр. хигиенисти, двама в ДСХ с. Старосел, един в ДЦСХ с. Саросел, един в ДЦСХ гр. Хисаря и един в ЦОП гр. Хисаря.

Община Хисаря изпълнявайки този проект ще осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.Коментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.