This image has an empty alt attribute; its file name is eufunds.png

Проект №BG05М9ОР001-6.002-0145-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря”

Обща стойност на проекта: 257026,42 лв., от които

257026,42 лв. европейско и

0,00лв.  национално съфинансиране.

Община Хисаря   изпълнява проект Проект №BG05М9ОР001-6.002-0145-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря”  съгласно подписан договор на 14.06.2021 г.  по процедура №BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”,  Приоритетна ос – Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Договор: №BG05М9ОР001-6.002-0145-C01

Бенефициент: Община Хисаря

Наименование на проекта: №BG05М9ОР001-6.002-0145-C01

Обща стойност на проекта: 257026,42 лв., Продължителност на проекта : 14 месеца

Начало на проекта: 14.06.2021 г.                                 Край на проекта: 14.08.2022 г.

Кратко описание на проекта:

           Проектното предложение предвижда изпълнението на две дейности :

Патронажна грижа – предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. Услугите ще се предоставят в рамките на 12 месеца и ще обхванат 45 лица от община Хисаря. Това ще са  хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване живущи на територията на община Хисаря. Лица над 54г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с  COVID-19 . Предвидено е да се привлекат експерти, които ще предоставят психологическа, социална и здравна подкрепа.

Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности,  коятоще се осъществи посредством извършване на следните дейности: осигуряване на лични предпазни средства на персонала в социалните услуги; въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности; тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19;  осигуряване на компютърна техника с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране). Предвидено е назначаването на помощен персонал – 5 бр. хигиенисти,  на 8 ч. работен ден, които да извършват дезинфекция и почистване на помещенията и други спомагателни дейности, свързани с епидемиологичната обстановка в социалните услуги ДДД.

          Очаквани резултати:

– Сформиран мултидисциплинарен екип за предоставяне на патронажната грижа; Предоставени почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

– Адаптирани социални услуги към дистанционно предоставяне; Назначен помощен персонал – 5 бр. хигиенисти, двама в ДСХ с. Старосел, един в ДЦСХ с. Саросел, един в ДЦСХ гр. Хисаря и един в ЦОП гр. Хисаря.

Община Хисаря изпълнявайки този проект ще осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.Коментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...