Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.002-0145-C01 „Патронажна грижа +  в община Хисаря по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. В изпълнение на Дейност Патронажна грижа  по Проект „Патронажна грижа +  в община Хисаря ,  обявява прием на документи за:

 

Специалисти на граждански договор:

Социален работник -1образование- бакалавър – социални дейности; социална педагогика ;психология; Специфични изисквания: Компютърна грамотност Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.; работа в екип  Изготвяне  на индивидуалните оценки на потребностите на потребителите;

Желаещите да кандидатстват за определената длъжност по Проект „Патронажна грижа + в община Хисаря“  подават Заявление №1 в община Хисаря от 09.07.2021г. до 12.07.2021г. включително от 08.00ч. до 17,00ч.

За повече информация тел.: 0337/ 62034, 62180

Необходими документи за кандидатстване за :

 • Заявление (Приложение №1)
 • Документ за самоличност(копие)
 • Автобиография
 • Документ образование(копие);
 • Декларация по образец
 • Пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер)

С кандидатите, отговарящи на изискванията по документи  ще се проведе интервю.

С одобреният кандидат Кметът на общината сключва граждански договор за изготвяне на индивидуални оценки на потребностите на потребителите.

ОБЯВА

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.002-0145-C01 „Патронажна грижа +  в община Хисаря по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. В изпълнение на Дейност Патронажна грижа и Дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности  по Проект „Патронажна грижа +  в община Хисаря ,  обявява прием на документи за:

Хигиенисти – 5бр.образование – основно/средно образование;  Специфични изисквания: работа в екип В  ДСХ с. Старосел – двама, ДЦСХ с. Старосел – един, ДЦСХ гр. Хисаря -един и ЦОП гр. Хисаря -един. Те ще извършват дезинфекция и почистване на помещенията, други спомагателни дейности, свързани с епидемиологичната обстановка,  други.  Характерът на работата е определен с длъжностна характеристика. Предвижда се хигиенистите да осъществяват дейностите си общо 12 месеца считано от 14.07.2021г. до 14.07.2022г.

Желаещите да кандидатстват за определените длъжности по Проект „Патронажна грижа + в община Хисаря“  подават Заявление №1 в община Хисаря от 21.06.2021г. до 07.07.2021г.  включително от 08.00ч. до 17,00ч.

За повече информация тел.: 0337/ 62034, 62180

Необходими документи за кандидатстване за :

 • Заявление (Приложение №1)
 • Документ за самоличност(копие)
 • Автобиография
 • Документ образование(копие);
 • Декларация по образец
 • Пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер)

С кандидатите, отговарящи на изискванията по документи  ще се проведе интервю на 09.07.2021г.  от 10,00ч. в Залата на общината.

С одобрените кандидати Кметът на общината сключва трудови договори считано от 14.07.2021г. до 14.07.2022г.Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

< 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.