Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.002-0145-C01 „Патронажна грижа +  в община Хисаря по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. В изпълнение на Дейност Патронажна грижа  по Проект „Патронажна грижа +  в община Хисаря ,  обявява прием на документи за:

 

Специалисти на граждански договор:

Социален работник -1образование- бакалавър – социални дейности; социална педагогика ;психология; Специфични изисквания: Компютърна грамотност Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.; работа в екип  Изготвяне  на индивидуалните оценки на потребностите на потребителите;

Желаещите да кандидатстват за определената длъжност по Проект „Патронажна грижа + в община Хисаря“  подават Заявление №1 в община Хисаря от 09.07.2021г. до 12.07.2021г. включително от 08.00ч. до 17,00ч.

За повече информация тел.: 0337/ 62034, 62180

Необходими документи за кандидатстване за :

 • Заявление (Приложение №1)
 • Документ за самоличност(копие)
 • Автобиография
 • Документ образование(копие);
 • Декларация по образец
 • Пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер)

С кандидатите, отговарящи на изискванията по документи  ще се проведе интервю.

С одобреният кандидат Кметът на общината сключва граждански договор за изготвяне на индивидуални оценки на потребностите на потребителите.

ОБЯВА

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.002-0145-C01 „Патронажна грижа +  в община Хисаря по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. В изпълнение на Дейност Патронажна грижа и Дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности  по Проект „Патронажна грижа +  в община Хисаря ,  обявява прием на документи за:

Хигиенисти – 5бр.образование – основно/средно образование;  Специфични изисквания: работа в екип В  ДСХ с. Старосел – двама, ДЦСХ с. Старосел – един, ДЦСХ гр. Хисаря -един и ЦОП гр. Хисаря -един. Те ще извършват дезинфекция и почистване на помещенията, други спомагателни дейности, свързани с епидемиологичната обстановка,  други.  Характерът на работата е определен с длъжностна характеристика. Предвижда се хигиенистите да осъществяват дейностите си общо 12 месеца считано от 14.07.2021г. до 14.07.2022г.

Желаещите да кандидатстват за определените длъжности по Проект „Патронажна грижа + в община Хисаря“  подават Заявление №1 в община Хисаря от 21.06.2021г. до 07.07.2021г.  включително от 08.00ч. до 17,00ч.

За повече информация тел.: 0337/ 62034, 62180

Необходими документи за кандидатстване за :

 • Заявление (Приложение №1)
 • Документ за самоличност(копие)
 • Автобиография
 • Документ образование(копие);
 • Декларация по образец
 • Пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер)

С кандидатите, отговарящи на изискванията по документи  ще се проведе интервю на 09.07.2021г.  от 10,00ч. в Залата на общината.

С одобрените кандидати Кметът на общината сключва трудови договори считано от 14.07.2021г. до 14.07.2022г.Коментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...