Община Хисаря на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е допуснат проект на ПУП – парцеларен план за пътна връзка за обект „Складова база и автосервиз в УПИ 081005 – складова база и автосервиз, ПИ с идентификатор 77270.81.5, местност Читашки ливади – 02, по КККР за землището на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив, към път III-642 „Хисаря – Калояново“ при км 8+225 – ляво“, засягащо следните имоти: ПИ 77270.26.190, държавна публична собственост, НТП – „за път от републиканската пътна мрежа“, с площ 51 м2; ПИ 77270.81.146, общинска публична собственост, НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, с площ 35 м2; ПИ 77270.81.570, частна собственост, НТП – „изоставена орна земя“, с площ 21 м2, с представени пълномощни от н-ци на Рада Иванова Велевска и от н-ци на Яна Иванова Бормалийска; ПИ 77270.81.5, частна собственост, НТП – „за складова база“, с площ 37 м2, по зелени линии и надписи за трасето в приложения проект..

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, етаж 2-ри, отдел УТ и може да се разгледа всеки присъствен ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от 24.12.2021 г. до 24.01.2022 г. от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 110/24.12.2021 г., стр. 42) заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Хисаря.Коментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...