Р Е Ш Е Н И Е
№ 204

Р Е Ш Е Н И Е
№ 204


Взето с Протокол № 13 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 08.09.2020 год.

Относно: точка „Седемнадесета“ – Докладна записка относно: Приемане на план-програма на Общинско горско стопанство гр. Хисаря за добив на дървесина от гори, собственост на Община Хисаря през 2020 г. и 2021 г. –

докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на Община Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хисаря

Р Е Ш И :

Приема План – програма на Общинско горско стопанство гр. Хисаря за добив на дървесина от гори, собственост на община Хисаря през 2020 г. и 2021 г., съгласно Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 неразделна част от настоящата докладна.
МОТИВИ: Ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост, се извършва въз основа на годишен план – програма, който се приема с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.

Годишния план – програма обективира обемите на добив на дървесина в горските територии – общинска собственост. Програмата представлява количествено измерение за лесосечен фонд за съответната година. Доколкото предвиденото в план-програмата е с предимство да се ползва дървесина от иглолистните култури , които основно са около населените места и са с влошено санитарно състояние, общинският съвет намира решението за целесъобразно.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...