На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, § 4, ал. 1, т. 2 от ПЗР на ЗКИР, § 4, ал. 6 от ПЗР на НАРЕДБА № РД-02-20-5/15.12.2016 г. За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ. бр.4 от 13.01.2017 г.), служебно с проект за попълване на КП на с. Мътеница, Община Хисаря, Област Пловдив, във връзка с влязъл в сила ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение № 34, взето с Протокол № 4/23.12.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря,

ОДОБРЯВАМ:

Поправка и допълване на действащия кадастрален план на с. Мътеница, Община Хисаря, Област Пловдив, одобрен със Заповед № РД-02-14-2294/29.12.2000 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Заповед № РД-06-460/10.10.2008 г. и Заповед № РД-06-489/24.10.2008 г. на Кмета на Община Хисаря както следва:
В Графичната част на плана:

 1. Променя границите на поземлен имот с идентификатор 49624.501.360 в съответствие с границите на УПИ VI-360, жилищно строителство» кв. 26 по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, Област Пловдив съгласно линии, зачерквания, щрихи и надписи в червен цвят на приложената скица-проект:
 2. Променя границите на поземлен имот с идентификатор 49624.501.361 в съответствие с границите на УПИ 1-361, жилищно строителство» кв. 29 по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, Област Пловдив съгласно линии, зачерквания, щрихи и надписи в червен цвят на приложената скица-проект;
 3. Променя границите на поземлен имот с идентификатор 49624.501.357 в съответствие с границите на УПИ IV-357, жилищно строителство» кв. 26 по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, Област Пловдив, и образува нов поземлен имот с идентификатор 49624.501.367 в съответствие с границите на УПИ П-озеленяване, кв. 29 по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, Област Пловдив съгласно линии, зачерквания, щрихи и надписи в червен цвят на приложената скица- проект;
 4. Променя границите на поземлен имот с идентификатор 49624.501.362 в съответствие с границите на УПИ III-362, жилищно строителство, кв. 29 по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, Област Пловдив и образува нов поземлен имот с идентификатор 49624.501.368 в съответствие с границите на УПИ У-03еленяване, кв. 29 по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, Област Пловдив съгласно линии, зачерквания, щрихи и надписи в червен цвят на приложената скица- проект;

Променя границите на поземлен имот с идентификатор 49624.501.9534 в участъка между кв. 26 и кв. 29, между кв. 26 и кв. 27 в съответствие с границите на улица с о.т. 6-68-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152 по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, Област Пловдив съгласно линии, зачерквания, щрихи и надписи в червен цвят на приложената скица-проект;
В регистъра на имотите към плана;

 1. Се променят записите за поземлени имоти с идентификатори 49624.501.357,
  49624.501.360, 49624.501.361 и 49624.501.362 както следва:
  1.1 Поземлен имот с идентификатор 49624.501.357, с площ 840 м2, с код за НТП 1000 „Ниско застрояване (до 10 т)”;
  1.2 Поземлен имот с идентификатор 49624.501.360, с площ 1894 м2, с код за НТП 1000 „Ниско застрояване (до 10 т)”;
  1.3 Поземлен имот с идентификатор 49624.501.361, с площ 3798 м2, с код за НТП 1000 „Ниско застрояване (до 10 т)”;
  1.4 Поземлен имот с идентификатор 49624.501.362, с площ 11466 м2, с код за НТП 1000 „Ниско застрояване (до 10 т)”;
 2. Запазва записа за собственост на поземлени имоти с идентификатори 49624.501.357,
  49624.501.360, 49624.501.361 и 49624.501.362 на Община Хисаря на основание Акт за частна общинска собственост № 17/09.01.2003 г.;
 3. Се правят нови записи за следните поземлени имоти:
  3.1 Поземлен имот с идентификатор 49624.501.367, с площ 330 м2, с код за НТП 1300 „Обществен селищен парк, градина”;
  3.2 Поземлен имот с идентификатор 49624.501.368, с площ 533 м2, с код за НТП 1300 „Обществен селищен парк, градина”.
 4. Новообразуваните поземлени имоти с идентификатори 49624.501.367 и 49624.501.368 да се впишат като собственост на Община Хисаря на основание Акт за частна общинска собственост № 17/09.01.2003 г.
 5. Запазва записа за поземлени имот с идентификатор 49624.501.9534 с код за НТП 2110 „За второстепенна улица” като собственост на Община Хисаря.
  На основание § 4, ал. 8 от НАРЕДБА № РД-02-20-5/15.12.2016 г. заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на АПК. Същата на основание § 4, ал. 9 от НАРЕДБА № РД-02-20-5/15.12.2016 г. може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Административен съд гр. Пловдив.

Инж. ПЕНКА ГАНЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯКоментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.