Oбщинска администрация Хисаря работи по трети проект по оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
“Подобряване на процеса на разработване и реализиране на общински политики за развитие”.
Подписан е договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-76/07.11.2013 г.
Приоритетна ос I “Добро управление”.
Подприоритет 1.3 “Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики.
Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.
Начало на проекта 07.11.2013 г. Дата на приключване на проекта 07.08.2014 г.
Максимална обща сума на проекта 75 788,00 лева.

Екип:

Ръководител – Нено Жутев-секретар на Общината и Счетоводител – Невенка Ахмакова -главен специалист “Счетоводно обслужване” в Общинска администрация.
Телефон за връзка: 0337/62112 ; факс: 0337/62030 ; e-mail: secretary@hisar.bgLike Us On Facebook

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup