ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

 ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ

На 09.08.2019 г. от 17,00 часа в заседателната зала на Община Хисаря, на основание чл.15, ал.1 от Закона за Общинския дълг ще се проведе обществено обсъждане за намерението на Община Хисаря, чрез поемане на дългосрочен дълг от ДЗЗД “Фонд за устойчиви градове” (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със средства от Оперативна програма “Региони в растеж 2014 – 2020”  за регионите София и Южна България, да реализира инвестиционен проект: „Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на провинция Тракия на балнеолечението в римската империя“. Целият инвестиционен проект ще се финансира чрез комбиниране на финансовия инструмент, безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020, по Процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“.

Параметри на финансовия инструмент:

  1. Максимален размер на дългосрочен дълг – до 1 550 000 лева.
  2. Валута на дълга – лева.
  3. Вид на дълга – дългосрочен инвестиционен, поет с договор за общински заем от ДЗЗД “Фонд за устойчиви градове” (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със средства от Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020” за регионите София и Южна България.
  4. Начин на обезпечаване – залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Хисаря по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от “а” до “ж” от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Хисаря по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви “а” и “б” от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог
  5. Гратисен период за погасяване на главницата – до 36 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредита
  6. Срок за погасяване – до 180 месеца от датата на подписване на договора.
  7. Лихвен процент – Референтен лихвен процент на ОББ плюс максимална надбавка до 1,6 % годишно.
  8. Такси, комисиони, наказателни лихви, неустойки и разноски по кредита – съгласно ценовата политика на фонда.

 

Кметът на Община Хисаря, инж. Пенка Дойкова, кани гражданите на община Хисаря, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на държавни и обществени организации,  обществеността и всички заинтересовани физически, и юридически лица да вземат участие в публичното обсъждане.Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.