ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

 ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ

На 09.08.2019 г. от 17,00 часа в заседателната зала на Община Хисаря, на основание чл.15, ал.1 от Закона за Общинския дълг ще се проведе обществено обсъждане за намерението на Община Хисаря, чрез поемане на дългосрочен дълг от ДЗЗД “Фонд за устойчиви градове” (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със средства от Оперативна програма “Региони в растеж 2014 – 2020”  за регионите София и Южна България, да реализира инвестиционен проект: „Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на провинция Тракия на балнеолечението в римската империя“. Целият инвестиционен проект ще се финансира чрез комбиниране на финансовия инструмент, безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020, по Процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“.

Параметри на финансовия инструмент:

  1. Максимален размер на дългосрочен дълг – до 1 550 000 лева.
  2. Валута на дълга – лева.
  3. Вид на дълга – дългосрочен инвестиционен, поет с договор за общински заем от ДЗЗД “Фонд за устойчиви градове” (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със средства от Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020” за регионите София и Южна България.
  4. Начин на обезпечаване – залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Хисаря по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от “а” до “ж” от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Хисаря по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви “а” и “б” от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог
  5. Гратисен период за погасяване на главницата – до 36 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредита
  6. Срок за погасяване – до 180 месеца от датата на подписване на договора.
  7. Лихвен процент – Референтен лихвен процент на ОББ плюс максимална надбавка до 1,6 % годишно.
  8. Такси, комисиони, наказателни лихви, неустойки и разноски по кредита – съгласно ценовата политика на фонда.

 

Кметът на Община Хисаря, инж. Пенка Дойкова, кани гражданите на община Хисаря, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на държавни и обществени организации,  обществеността и всички заинтересовани физически, и юридически лица да вземат участие в публичното обсъждане.Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...