Във връзка с произвеждането на Изборите за народни представители на 04.04.2021 г. и в изпълнение на чл. 37, чл. 89, чл. 90 и чл. 91 от Изборния кодекс, Решение № 2117-НС/22.02.2021 г., Решение № 2159-НС/02.03.2021 г. на Централната избирателна комисия и чл. 28, ал. 2-5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание oт 13 март 2020 г., Кмета на община Хисаря Ви кани на 15.03.2021 г. от 10.00. часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря с адрес гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14 на консултации за определяне състава на Подвижните секционни избирателни комисии в община Хисаря.
Моля, изпратете Ваш представител за участие.
Участниците в консултациите е необходимо да носят със себе си изискващите се документи по чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС/16.02.2021 г. на Централна избирателна комисия:
а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

 • наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
 • имената и ЕГН на предложените лица;
 • длъжността в комисията, за която се предлагат;
 • образование, специалност;
 • телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
  б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
  в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
  г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.