Във връзка с произвеждането на Изборите за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г. и в изпълнение на чл. 91 от Изборния кодекс, Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Кмета на община Хисаря Ви кани на 22.02.2021 г. от 10.00. часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря с адрес гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14 на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии в община Хисаря.


Моля, изпратете Ваш представител за участие.
Участниците в консултациите е необходимо да носят със себе си изискващите се документи по чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС/16.02.2021 г. на Централна избирателна комисия:
а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

  • наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
  • имената и ЕГН на предложените лица;
  • длъжността в комисията, за която се предлагат;
  • образование, специалност;
  • телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
    б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
    в) когато в консултациите

участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

С уважение,
/П/

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
Кмет на община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.