Във връзка с произвеждането на Изборите за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г. и в изпълнение на чл. 91 от Изборния кодекс, Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Кмета на община Хисаря Ви кани на 22.02.2021 г. от 10.00. часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря с адрес гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14 на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии в община Хисаря.


Моля, изпратете Ваш представител за участие.
Участниците в консултациите е необходимо да носят със себе си изискващите се документи по чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС/16.02.2021 г. на Централна избирателна комисия:
а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

  • наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
  • имената и ЕГН на предложените лица;
  • длъжността в комисията, за която се предлагат;
  • образование, специалност;
  • телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
    б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
    в) когато в консултациите

участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

С уважение,
/П/

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
Кмет на община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...