НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ – 1904” – ГР. ХИСАРЯ

бул. „Гурко” № 23, тел.: 0879163140 /Секретар/; 0879163142 /Библиотека/;

                                 e-mail:[email protected]; bib_iv.abv.bg

ПОКАНА

НЧ „Иван Вазов – 1904 г.“, гр. Хисаря  уведомява всички свои членове, че на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за народните читалища и чл. 15, ал. 1 от Устава на читалището, с Протокол  № 7 от свое редовно заседание, проведено на 04.05.2022г. Читалищното настоятелство на НЧ „Иван Вазов – 1904г.” свиква редовно

ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

На 27.05.2022г. от 17.00 ч. в малката зала на читалището (над главния вход)  при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1. Отчетен доклад за дейността на читалището за периода октомври 2019 г. до април 2022 г.

2. Счетоводен отчет на ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ за финансовото състояние на Читалището за периода октомври 2019 г. до април 2022 г.  Отчет за изразходване на средствата от ДЪРЖАВНАТА СУБСИДИЯ за 2021 г.

3. Приемане на бюджета на НЧ „Иван Вазов – 1904г.” за 2022 година.

4. Избор на Читалищно настоятелство, Председател и Проверителна комисия. 5. Разни (членски внос, нови школи, курсове и др.).

Поканите ще бъдат връчени лично срещу подпис от Читалищното настоятелство, според Устава на читалището!

Забележка: При липса на кворум събранието ще бъде отложено с един час, след което ще се смята за законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете на читалището, на основание на чл. 15, ал. 1 от Закона за народните читалища.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЧ „ИВАН ВАЗОВ – 1904г.”:

11.05.2022г.                                                                                                      /СТОЯНКА АНГЕЛОВА/

Гр.ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...