СТРУКТУРА И РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ОБЩИНА ХИСАРЯ

Град Хисаря е куроротно селище – балнеологичен център . Поради това здравната мрежа е представена от лечебни заведения за доболнична и болнична-рехабилитационна дейност.

Доболничната помощ е разделена на :
-първична –представена от 12 индивидуални практики – /лични лекари, GP /.От тях 6 са разположени в гр. Хисаря , другите са базирани в бившите здравни служби в по-големите села ,а в по-малките са разкрити филиали,а така също и стоматологични практики в гр.Хисаря и по селата.
-Специализирана -представена от “Медицински център-І Хисар”ЕООД, който е общинско търговско дружество със 100% общинска собственост.

В МЦ са разкрити специализирани кабинети по специалностите:
-Акушерство и гинекология
-Офталмология
-Хирургия
-Ортопедия и травматология
-Кардиология
-УНГ
-всички оборудвани със съвременна апаратура ,спомагаща за качествена и бърза диагностика ,даваща възможностза краткосрочно излекуване.

МЦ разполага и с диагностични звена :
-Рентгенологичен кабинет, с възможности за скопични, графични и контрастни изследвания, даващи възможност за точна диагностика във всяка област.Графика зна работа позволява извършване на спешни изследвания.Оборудван с рентгенов апарат “ SIEMENS TRIDOROS OPTIPAK ”
•  Клинична лаборатория ,в която се извършват всички видове лабораторни изследвания на кръв и урина,.оборудвана със съвременна апаратура отговаряща на всички изисквания на приетите национални стандарти.
•  Ехогравска диагностика
•  Функционална диагностика- велоергометрия, ЕКГ
Всички лечебно –диагностични звена в МЦ работят по договор със НЗОК , което в предвид промените в НРД , дава възможностна пациенти от цялата страна пребиваващи в гр. Хисаря да позват услугите на МЦ безплатно , при наличие на съответна документация. С тази си структура МЦ покрива всички съвременни изисквания по своевременност , достатъчност и качество на медицинсите услуги .
Болничната помощ е представена от болниците за рехабилитация:
•  ВМА –София –Филиал Хисар
•  МВР Б-ца –Филиал Хисар
•  СБРНК- Филиал Хисар

Всички разполагат с добре оборудвани бази за физиотерапия и балнеология,даващи възможност за профилактика и лечение на редица заболявания , значими за съвременното общество


ХИСАРСКИЯТ ЛЕЧИТЕЛ – Работи в областта на билколечението, определено бъбречни и белодробни заболявания, напикаване, простатит, стерилитет.Like Us On Facebook

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup