СТРУКТУРА И РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ОБЩИНА ХИСАРЯ

Град Хисаря е куроротно селище – балнеологичен център . Поради това здравната мрежа е представена от лечебни заведения за доболнична и болнична-рехабилитационна дейност.

Доболничната помощ е разделена на :
-първична –представена от 12 индивидуални практики – /лични лекари, GP /.От тях 6 са разположени в гр. Хисаря , другите са базирани в бившите здравни служби в по-големите села ,а в по-малките са разкрити филиали,а така също и стоматологични практики в гр.Хисаря и по селата.
-Специализирана -представена от “Медицински център-І Хисар”ЕООД, който е общинско търговско дружество със 100% общинска собственост.

В МЦ са разкрити специализирани кабинети по специалностите:
-Акушерство и гинекология
-Офталмология
-Хирургия
-Ортопедия и травматология
-Кардиология
-УНГ
-всички оборудвани със съвременна апаратура ,спомагаща за качествена и бърза диагностика ,даваща възможностза краткосрочно излекуване.

МЦ разполага и с диагностични звена :
-Рентгенологичен кабинет, с възможности за скопични, графични и контрастни изследвания, даващи възможност за точна диагностика във всяка област.Графика зна работа позволява извършване на спешни изследвания.Оборудван с рентгенов апарат “ SIEMENS TRIDOROS OPTIPAK ”
•  Клинична лаборатория ,в която се извършват всички видове лабораторни изследвания на кръв и урина,.оборудвана със съвременна апаратура отговаряща на всички изисквания на приетите национални стандарти.
•  Ехогравска диагностика
•  Функционална диагностика- велоергометрия, ЕКГ
Всички лечебно –диагностични звена в МЦ работят по договор със НЗОК , което в предвид промените в НРД , дава възможностна пациенти от цялата страна пребиваващи в гр. Хисаря да позват услугите на МЦ безплатно , при наличие на съответна документация. С тази си структура МЦ покрива всички съвременни изисквания по своевременност , достатъчност и качество на медицинсите услуги .
Болничната помощ е представена от болниците за рехабилитация:
•  ВМА –София –Филиал Хисар
•  МВР Б-ца –Филиал Хисар
•  СБРНК- Филиал Хисар

Всички разполагат с добре оборудвани бази за физиотерапия и балнеология,даващи възможност за профилактика и лечение на редица заболявания , значими за съвременното общество


ХИСАРСКИЯТ ЛЕЧИТЕЛ – Работи в областта на билколечението, определено бъбречни и белодробни заболявания, напикаване, простатит, стерилитет.Like Us On Facebook

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup