КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ДИРЕКТОР” НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ОБЩИНСКО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ХИСАРЯ”

на основание чл. 90, ал. 2, чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл.181, чл. 173, ал.4 от Закона за горите

 

Кандидатите за заемане на длъжността трябва да отговарят на следните критерии:

 • Основна целна дейността: да организира, ръководи и координира дейността по управлението на горите и земите от общинския горски фонд /ОГФ/, съобразно нормативната уредба, стратегията на Общината, културата и традуицията на горското стопанство и носи отговорност за това. Изпълнение на всички изисквания на длъжността, регламентирани във всички раздели на длъжностната характеристика.
 • Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността, съобразно разпоредбите на чл. 181, ал. 5във връзка с чл. 173, ал. 4от Закона за горите:
 • Образование – завършено висше лесовъдско образование с образователно- квалификационна степен „магистър”;
 • Правоспособност – кандидатът трябва да е вписан в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика;
 • Професионален опит – минимум 3 /три/ години, придобит след завършване на весшето образование;
 • Компютърна грамотност – Microsoft Office, Microsoft  Excell, и Internet.
 • Необходими документи за кандидатстване:
 • Автобиография;
 • Документ за самоличност /копие/;
 • Документи за завършена степен и специалност на висшето образование, както и документи за допълнителна квалификация и др., ако има такива /копие/;
 • Трудова и/или служебна книжка, удостоверяващ трудов стаж и професионален опит /копие/;
 • Документ, удостоверяващ вписване в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика, съобразно изискванията на чл. 181, ал. 5 от Закона за горите;
 • Копия на други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата.
 • Максимален размер на основната месечна заплата е 1400,00 лева .

Забележка:

 1. При формирането на основната месечна заплата се взема в предвид и професионалния опит.
 2. Копията на представените документи следва да са ясни, четливи и заверени от кандидата.

Телефон за справки: 0887253362  – гл. специалист „Човешки ресурси”

ИНЖ.ПЕНКА ДОЙКОВА

Кмет на Община Хисаря

  

 

Конкурс за Началник отдел на Икономика, култура, спорт, туризъм и младежки дейност

Обявление-конкурс  за изтегляне :

                               Дата на качване : 27.09.2017 год.

—————————————————————————————————————————————–

 

Допуснати Кандидати за Началник отдел на Икономика, култура, спорт, туризъм и младежки дейност

Допуснати кандидати :

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Началник отдел ” Икономика, култура, спорт, турзиъм и младежки дейности” ->Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността

 

 Дата на качване : 16.10.2017 год.

 

 

Резултати от проведен конкурс за Началник отдел Икономика, култура, спорт, туризъм и младежки дейност

Резултати от тест и интервю на проведен конкурс за  Началник отдел  “Икономика, култура, спорт, туризъм и младежки дейност” -> Протокол от проведен конкурс

 

 

КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА ПИНОКИО

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на Директор на Детска градина „Пинокио”

 Общинска администрация гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14, на основание чл.90  и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 217, ал.3 и ал. 5 от Закон за предучилищното и училищното образование и Заповед № РД-05-53/03.02.2017 г.  на Кмета на Община Хисаря, обявява конкурс за заемане на длъжността ”Директор” на Детска градина”Пинокио”, гр. Хисаря, ул. „Тракия” № 4 при следните условия:

Кратко описание на длъжността:

Директорът на общинската детска градина планира, организира, ръководи, контролира и отговаря за осъществяването на държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовка и за цялостната административно-управленска и финансова дейност на детската градина.

Изисквания към кандидатите:

 1. Да са български граждани илиграждани на други държави членки или чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби или продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието или дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани;
 2. Да не са поставени под запрещение;
 3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 4. Да не са лишени от право да упражняват професията;
 5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката;
 6. Да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование „бакалавър” или „магистър” със специалност от професионално направление „педагогика” с професионална квалификация „педагог” и/или „детски учител”, „детски и начален учител”;
 7. Да имат не по-малко от 5 (пет) години учителски трудов стаж;
 8. Да няма наложено дисциплинарно наказание „Уволнение”.

Необходими документи:

 1. Заявление до кмета на община Хисаря за участие в конкурса.
 2. Документи за самоличност /копие/.
 3. Диплома за завършено висше образование /копие/.
 4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия).

*Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

 1. Профeсионална биография.
 2. Свидетелство за съдимост.
 3. Декларация, че кандидатът не е лишен по съдебен път от правото да упражнява учителска професия.
 4. Медицинско удостоверение, че кандидатът не се води на учет в психиатричен диспансер по местоживеене.
 5. Медицинско свидетелство за общото здравословно състояние на кандидата.
 6. Други документи свързани с преподавателската дейност на кандидата, ако той притежава такива.
 7. Разработка на план-програма за развитие на Детска градина „Пинокио” за период от три години. Разработката трябва да е поставена в затворен бял непрозрачен плик с ненарушена цялост и да се представи заедно с горните документи.

*Копията от представените документи следва да са ясни и четливи и със заверка „Вярно с оригинала” и подпис на кандидата.

Начин на провеждане на конкурса:

Документите за участие в конкурса се представят в срок от 1 /един/ месец, считано от обявяването на конкурса, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в “Център за услуги и информация  ”  на адрес: гр. Хисаря,  ул. “Генерал Гурко” № 14.

Документите за участие в конкурса се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в “Център за услуги и информация”, намиращ се в сградата на Общинска администрация на адрес: гр. Хисаря, ул. “Генерал Гурко” № 14 от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден, както и на интернет страницата на община Хисаря http://hisar.bg.

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на следните етапи:

 1. Допускане по документи
 2. Защита на план-програма за развитие на  детска градина за срок от три години

* Защитата на план-програмата ще се проведе пред комисия с продължителност не повече от 10 минути.

 1. Решаване на писмен тест
 2. Интервю

*Критериите за оценяване на писмения тест, както и реда за провеждане на конкурса са посочени в Правилата за заемане на длъжността „Директор” на детска градина утвърдени от кмета на община Хисаря публикувани на официалната интернет страница  на Община Хисаря www.hisar.bg .

 

ИНЖ. ПЕНКА ДОЙКОВА /п/

Кмет на Община Хисаря

Правила Директор ДГ

 

 

Oткрива процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на «Медицински център І-Хисар» ЕООД
             

                                                           О Б Я В А

 

Община Хисаря открива процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на  «Медицински център І-Хисар» ЕООД.

Конкурсът да се проведе на три етапа:

 1. проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
 2. представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период, отговоряща на следните изисквания:
 • анализ на здравно-демографските и здравно-икономически фактори, оказващи влияние върху дейността на лечебното заведение;
 • сравнителен анализ на финансово-икономическото състояние на лечебното заведение;
 • на база очертаното финансово-икономическо състояние, формулиране на основни цели и приоритети, както и конкретни задачи за развитие на лечебното заведение; планиране на мероприятия за постигане на поставените цели;
 • перспективи за развитие на лечебното заведение;
 1. събеседване с кандидатите по следните теми – познаване и прилагане на нормативната уредба, свързана със здравеопазването, анализ на финансово-икономическото състояние на лечебното заведение, ресурсна и кадрова обезпеченост, основни проблеми, цели, приоритети и перспективи за развитие на «Медицински център І – Хисар» ЕООД, мероприятия за постигане на поставените цели.

                            

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 

Документи 

Класиране

 


 

 

 

 

 Like Us On Facebook

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

GDPR (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)


На 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент на ЕС за защита на информацията (GDPR – General Data Protection Regulation).

Община Хисаря , представя на вашето внимание информация вътрешни правила за прилагане на регламента

Прочети тук