Процедура за номиниране на управител  на „Медицински център І - Хисар“ ЕООД“

В изпълнение на Решение №348, взето с протокол №19 от 19.04.2021г. на общински съвет Хисаря и заповед №РД-05-405/11.05.2021г. на кмета на община Хисаря, е открита процедура за номиниране на управител  на „Медицински център І – Хисар“ ЕООД, на когото да бъде възложено управлението за срок от три години.

 1. I. Конкурсната процедура ще се проведе на три етапа:
 2. проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
 3. представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;
 4. събеседване с кандидатите.
 5. До участие се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:
 6. да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 7. да имат завършено висше образование, образователна степен – магистър; специалност: медицина с призната специалност;
 8. да имат най-малко пет години професионален опит като лекар;
 9. да не са поставени под запрещение;
 10. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 11. да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността управител на публично предприятие;
 12. да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;
 13. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;
 14. да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
 15. да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не са членове на политически кабинет и секретар на община;
 16. да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;
 17. да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 18. да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

Точки 11 и 12 се отнасят за дейност, сходна с дейността на дружеството.

ІIІ.  Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

 1. заявление за участие в конкурсна процедура – по образец;
 2. автобиография – европейски формат;
 3. свидетелство за съдимост;
 4. копия от: диплома за завършено висше образование и други документи, удостоверяващи квалификация;
 5. копие от документ /трудова, служебна или осигурителна книжка/, удостоверяващ наличие на минимум пет години трудов стаж като лекар;
 6. декларация по чл. 20, ал. 1 от Закона за публичните предприятия – по образец.
 7. декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни – по образец.
 8. бизнес програма за развитие на дейността на „Медицински център І-Хисар“ ЕООД за тригодишен период. Програмата следва да се представи както на хартиен носител, така и на електронен или оптичен носител, като съдържа най-малко следното съдържание: анализ и оценка на състоянието и дейността; тенденции и възможности за развитие; определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността; приложимост и етапи за реализацията на програмата

За участие в конкурсната процедура се подават два отделни непрозрачни плика:

 1. Плик №1 съдържа изискуемите от кандидата необходими документи за участие в конкурсната процедура.
 2. Плик №2 съдържа бизнес програмата за развитието на дейността на дружеството за тригодишен период, изготвена от кандидата.

Двата плика се поставят в общ запечатан плик, върху който се изписва името на кандидата, дружеството, за което кандидатства, и телефон за връзка. Документите за участие в конкурсната процедура се подават в деловодството на Община Хисаря.

ІV. Правила за провеждане на процедурата

Комисията провежда конкурсната процедура на три етапа:

ПЪРВИ ЕТАП – проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

В деня, определен за провеждане на конкурсната процедура, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се кандидати, подали заявление за участие.

Комисията не допуска до участие кандидати, за които не някое от изискванията по т. II  или не са представили някой от документите по т. III.

Комисията изготвя списък на допуснатите кандидати.

Комисията уведомява кандидатите за резултатите от проверката на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания на електронната поща (имейл адрес), посочена в заявлението за участие по IІІ.1.

ВТОРИ ЕТАП – представяне от кандидатите на бизнес програма за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период.

Кандидатите следва да изложат в подробен вид, представените от тях бизнес програми, включително като отговарят на въпроси на членовете на комисията по тяхното съдържание.

 Критерии за оценка на бизнес програмата за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период:

 1. съответствие на Бизнес програмата с нормативните изисквания, уреждащи дейността на дружеството;
 2. степен на реална приложимост на поставените цели и задачи за развитие на търговското дружество;
 3. съответствие на формулираните цели и задачи с предмета на дейност на търговското дружество;
 4. съответствие на програмата с обективното състояние на търговското дружество;
 5. логическа структура на разработката.

ТРЕТИ ЕТАП – събеседване с кандидатите.

До събеседването се допускат кандидати, получили оценка на бизнес програмата не по-ниска от мн. добър 4,50. Преди провеждане на събеседването комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати. Темите, предмет на събеседването касаят познаване и прилагане на нормативната уредба, свързана със здравеопазването, анализ на финансово – икономическото състояние на лечебното заведение, ресурсна и кадрова обезпеченост, основни проблеми, цели, приоритети и перспективи за развитие на „Медицински център І – Хисар“ ЕООД, мероприятия за постигане на поставените цели.

Критерии за оценка на проведеното събеседване:

 1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на търговското дружество;
 2. степен на познаване на нормативната уредба;
 3. управленска компетентност;
 4. административни умения, професионални и делови качества;
 5. комуникативни и организационни способности.

Оценката на бизнес програмата и оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията за всеки един от определените критерии. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от бизнес програмата и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50.

Комисията класира участниците в низходящ ред като на първо място се класира кандидатът, получил най-висока оценка.

В тридневен срок от приключване на последния етап на конкурсната процедура, комисията изготвя протокол за резултатите и класирането от проведената процедура и номинация на кандидата, класиран на първо място. След утвърждаване класирането, същото се обявява на официалната интернет страница на община Хисаря и се уведомяват участниците за това на електронната поща (имейл адрес), посочена в заявлението за участие.

 Когато двама или повече от кандидатите са получили най-високи и равни оценки, окончателния избор се извършва след допълнително събеседване с кандидатите, получили най-високи и равни оценки. Събеседването се провежда от тричленна комисия, определена от общинския съвет, която е различна от комисията за организиране и провеждане на конкурса. В тридневен срок от провеждане на допълнителното събеседване, тричленната комисия изготвя протокол, в който описва резултатите от събеседването протокол. В същия срок, протоколът се представя на кмета на община Хисаря, който с нарочна докладна прави предложение до Общински съвет Хисаря да утвърди окончателното класиране от проведената процедура, да избере номинираният кандидат, класиран на първо място, както и да сключи с него договор за управление и контрол.

 1. Място и срок за получаване на информация

Кандидатите за участие в конкурса могат да получат информация относно финансово – икономическото състояние на „Медицински център І – Хисар“ ЕООД, включваща: структура, численост и щатно разписание на персонала, последния годишен баланс, отчет за приходите и разходите, както и отчета за приходите и разходите за изтеклите тримесечия на текущата счетоводна година и т.н. в „Медицински център І – Хисар“ ЕООД, в срок до 14 юни 2021 г. , 17:00 ч.

Документите за участие в конкурса се приемат в „Център за информация и услуги на гражданите“ в община Хисаря в срок до 14 юни 2021 г. , 17:00 ч.

22 Март 2021 г - Конкурс за Главен експерт „Търговия, транспорт и туризъм“

Кметът на община Хисаря обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Търговия, транспорт и туризъм“ в Специализирана администрация, отдел „Икономика“ към Общинска администрация Хисаря.

 

 1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Главен експерт „Търговия, транспорт, туризъм“ осъществява организационната и техническа дейност в областта на туризма, транспорта и търговията. Организира разработването и изпълнението на програми и проекти отразяващи Общинската политика в областта на устойчивото развитие на икономиката. Организира и провежда по категоризация на заведенията за хранене и средствата за подслон. Внася в ОбС предложение за транспортна схема.

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:
 • Образование – висше, образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;
 • Професионален опит – 2 /две/ години или придобит минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши;
 • Минимален размер на основната месечна заплата:730 лева.
 • Основния размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове определящи формирането на възнагражденията.
 1. Специфични изисквания за длъжността, установени с нормативен акт:
 • Да отговаря на изискванията установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;
 1. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
  • Професионално направление – икономика, туризъм;
  • Изисквания, определени въз основа на конпетентностите, които са необходими за експертни или ръководни длъжности в администрацията, посочени в Приложение № 1 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.
 2. Конкурсът да се проведе на два етапа:

5.1.  Решаване на тест;

 • Интервю;
 • Конкурсът да се проведе по горепосочения начин и когато допуснатият кандидат е само един.
 1. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

6.1.Заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец).

 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка;
 • Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, доказващи допълнителните умения и квалификации, носещи предимство на кандидата.
 1. Кандидатите за участие в конкурса могат да подават документите си лично или чрез пълномощник в Общински център за  услуги и информация на гражданите, намиращ се в сградата на Общинска администрация град Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14 всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в срок от 14 /четиринадесет/ дни от публикуването на обявлението за конкурса. Документите могат да се подават по електронен път на имейл адрес : [email protected], като в този случай документите, които представят кандидатите, следва да бъдат подписани от кандидата с неговия електронен подпис.
 2. На кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
 3. Всички съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло, намиращото се в сградата на Общинска администрация град Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14 от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден, както и на интернет страницата на община Хисаря – https://hisarya.bg

 Обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на община Хисаря. Копие от обявлението се поставя на информационното табло в Общинска администрация  Хисаря.

 

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
Кмет на община Хисаря

22 Юни 2020 г.  Конкурс на длъжността Главен Архитект

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5. ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 90, ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 7, ал. 12 и § 1 от ПЗР на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА)

ОБЯВЯВАМ   КОНКУРС:

За заемане на длъжността „Главен архитект” на община Хисаря по трудово правоотношение към Общинска администрация гр. Хисаря. Длъжността „Главен архитект” е пряко подчинена на Кмета на община Хисаря
Длъжността ще бъде заета на пълно работно време

Изисквания

Допуснат кандидат

Конкурс за длъжността Началник отдел Икономика

Списък допуснати кандидати->Списък на допуснати кандидати

Списък недопуснати кандидати ->Недопуснати кандидати

Протокол от заседание на комисия за подбор и назначаване на държавен служител на длъжност „Началник отдел „Икономика” определена със Заповед РД-05-137/20.02.2020г.

Кметът на Община Хисаря обявява конкурс за Началник отдел „Икономика” в Специализирана администрация, отдел „Иконимика” към Общинска администрация гр. Хисаря.

     

 1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Началник отдел „Икономика” организира, ръководи, координира и отчита дейността на служителите на отдела.

Следи за точното спазване на нормативните актове.

Организира изпълнението на задачите в областта на икономиката, търговията, транспорта, туризма и селското стопанство.

Ръководи и контролира дейноста на служителите „Общинска собственост” и „Организационно техническо обслужване на Общинския съвет”

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:
 • Образование – висше, образователно-квалификационна степен “Бакалавър”;
 • Професионален опит– 4 /четири/ години или придобит минимален ранг за заемане на длъжността – ІIІ младши;
 • Минимален размер на основната месечна заплата: 780,00 лева.
 • Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове определящи формирането на възнагражденията
 1. Специфични изисквания за длъжността, установени с нормативен акт:
 • да отговаря на изискванията, установени в чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;
 1. 4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

4.1. Професионално направление – икономика, туризъм;

4.2. Изисквания, определени въз основа на конпетентностите, които са необходими за експертни или ръководни длъжности в администрацията, посочени в Приложение № 1 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.

 1. Конкурсът ще се проведе на два етапа:

5.1. Решаване на тест.

5.2. Интервю.

      5.3. Конкурсът ще се проведе по горепосочения начин и когато допуснатият кандидат е само един.

 1. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

6.1. Заявление за участие в конкурса, приложение № 3 към Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители (по образец);

6.2.  Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители;

6.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

6.4. Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит– трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка;

6.5.  Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, доказващи допълнителните умения и квалификации, носещи предимство на кандидата.

 1. Кандидатите за участие в конкурса могат да подават документите си лично или чрез пълномощник в “Общинския център за услуги и информация на гражданите” намиращ се в сградата на Общинска администрация – гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14 всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в срок от 10 /десет/ дни от публикуването на обявлението за конкурса. Документите могат да се подават по електронен път на e-mail адрес [email protected], като в този случай заявлението по т. 6.1 и декларацията по т. 6.2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис;
 2. 8. На кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
 3. Всички съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло, намиращо се в сградата на Общинска администрация – гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14 от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден, както и на интернет страницата на община Хисаря- http://hisar.bg

Обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на община Хисаря. Копие от обявлението се поставя на информационното табло в Общинска администрация – гр.Хисаря.

 

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА

Кмет на oбщина Хисаря

 

Конкурс за длъжността Началник отдел Местни приходи

Протокол от заседание на комисия за формулиране на резултатите от I и II етап на конкурсна процедура за назначаване на държавен служител – >Протокол от заседание на комисия за формулиране на резултатите от I и II етап на конкурсна процедура за назначаване на държавен служител

Списък Допуснати Кандидати


Списък Недопуснати Кандидати


 1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Ръководи, организира, координира и контролира дейността на служителите от отдела за законосъобразно и административно изпълнение на основните и специфичните дейности, свързани с приема и обработка на данъчни декларации по ЗМДТ, издаване на данъчни удостоверения по ДОПК и ЗМДТ, обслужване на плащания от фирми и физически лица по ЗМДТ, събиране на задълженията по ЗМДТ, поддържане на актуална база данни за декларирано движимо и недвижимо имущество на фирми и физически лица по ЗМДТ, начислените данъци и такси и плащанията по тях по години.

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:
 • Образование – висше, образователно-квалификационна степен “Бакалавър”;
 • Професионален опит– 4 /четири/ години или придобит минимален ранг за заемане на длъжността – ІIІ младши;
 • Минимален размер на основната месечна заплата: 780,00 лева.
 • Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове определящи формирането на възнагражденията
 1. Специфични изисквания за длъжността, установени с нормативен акт:
 • да отговаря на изискванията, установени в чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;
 1.  Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

4.1. Професионално направление – икономика;

4.2. Изисквания, определени въз основа на конпетентностите, които са необходими за експертни или ръководни длъжности в администрацията, посочени в Приложение № 1 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.

 1. Конкурсът ще се проведе на два етапа:

5.1. Решаване на тест.

5.2. Интервю.

5.3. Конкурсът ще се проведе по горепосочения начин и когато допуснатият кандидат е само един.

 1. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

6.1. Заявление за участие в конкурса, приложение № 3 към Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители (по образец);

6.2.  Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители;

6.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

6.4. Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит– трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка;

6.5.  Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, доказващи допълнителните умения и квалификации, носещи предимство на кандидата.

 1. Кандидатите за участие в конкурса могат да подават документите си лично или чрез пълномощник в “Общинския център за услуги и информация на гражданите” намиращ се в сградата на Общинска администрация – гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14 всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в срок от 10 /десет/ дни от публикуването на обявлението за конкурса. Документите могат да се подават по електронен път на e-mail адрес [email protected], като в този случай заявлението по т. 6.1 и декларацията по т. 6.2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис;
 2. На кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
 3. Всички съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло, намиращо се в сградата на Общинска администрация – гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14 от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден, както и на интернет страницата на община Хисаря- http://hisar.bg

Обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на община Хисаря. Копие от обявлението се поставя на информационното табло в Общинска администрация – гр.Хисаря.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА

Кмет на oбщина Хисаря

  

 

Конкурс за длъжността Директор на Общинско предприятие Общинско горско стопанство-Хисаря

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ДИРЕКТОР” НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ОБЩИНСКО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ХИСАРЯ”

на основание чл. 90, ал. 2, чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл.181, чл. 173, ал.4 от Закона за горите

Кандидатите за заемане на длъжността трябва да отговарят на следните критерии:

 • Основна целна дейността: да организира, ръководи и координира дейността по управлението на горите и земите от общинския горски фонд /ОГФ/, съобразно нормативната уредба, стратегията на Общината, културата и традуицията на горското стопанство и носи отговорност за това. Изпълнение на всички изисквания на длъжността, регламентирани във всички раздели на длъжностната характеристика.
 • Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността, съобразно разпоредбите на чл. 181, ал. 5във връзка с чл. 173, ал. 4от Закона за горите:
 • Образование – завършено висше лесовъдско образование с образователно- квалификационна степен „магистър”;
 • Правоспособност – кандидатът трябва да е вписан в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика;
 • Професионален опит – минимум 3 /три/ години, придобит след завършване на весшето образование;
 • Компютърна грамотност – Microsoft Office, Microsoft  Excell, и Internet.
 • Необходими документи за кандидатстване:
 • Автобиография;
 • Документ за самоличност /копие/;
 • Документи за завършена степен и специалност на висшето образование, както и документи за допълнителна квалификация и др., ако има такива /копие/;
 • Трудова и/или служебна книжка, удостоверяващ трудов стаж и професионален опит /копие/;
 • Документ, удостоверяващ вписване в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика, съобразно изискванията на чл. 181, ал. 5 от Закона за горите;
 • Копия на други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата.
 • Максимален размер на основната месечна заплата е 1400,00 лева .

Забележка:

 1. При формирането на основната месечна заплата се взема в предвид и професионалния опит.
 2. Копията на представените документи следва да са ясни, четливи и заверени от кандидата.

Телефон за справки: 0887253362  – гл. специалист „Човешки ресурси”

ИНЖ.ПЕНКА ДОЙКОВА

Кмет на Община Хисаря

  

 

Конкурс за Началник отдел на Икономика, култура, спорт, туризъм и младежки дейност

Обявление-конкурс  за изтегляне :

                               Дата на качване : 27.09.2017 год.

—————————————————————————————————————————————–

 

Допуснати Кандидати за  Началник отдел на Икономика, култура, спорт, туризъм и младежки дейност

Допуснати кандидати :

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Началник отдел ” Икономика, култура, спорт, турзиъм и младежки дейности” ->Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността

 Дата на качване : 16.10.2017 год.

 

Резултати от проведен конкурс за  Началник отдел Икономика, култура, спорт, туризъм и младежки дейност

Резултати от тест и интервю на проведен конкурс за  Началник отдел  “Икономика, култура, спорт, туризъм и младежки дейност” -> Протокол от проведен конкурс

 

КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА ПИНОКИО

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на Директор на Детска градина „Пинокио”

 Общинска администрация гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14, на основание чл.90  и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 217, ал.3 и ал. 5 от Закон за предучилищното и училищното образование и Заповед № РД-05-53/03.02.2017 г.  на Кмета на Община Хисаря, обявява конкурс за заемане на длъжността ”Директор” на Детска градина”Пинокио”, гр. Хисаря, ул. „Тракия” № 4 при следните условия:

Кратко описание на длъжността:

Директорът на общинската детска градина планира, организира, ръководи, контролира и отговаря за осъществяването на държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовка и за цялостната административно-управленска и финансова дейност на детската градина.

Изисквания към кандидатите:

 1. Да са български граждани илиграждани на други държави членки или чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби или продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието или дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани;
 2. Да не са поставени под запрещение;
 3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 4. Да не са лишени от право да упражняват професията;
 5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката;
 6. Да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование „бакалавър” или „магистър” със специалност от професионално направление „педагогика” с професионална квалификация „педагог” и/или „детски учител”, „детски и начален учител”;
 7. Да имат не по-малко от 5 (пет) години учителски трудов стаж;
 8. Да няма наложено дисциплинарно наказание „Уволнение”.

Необходими документи:

 1. Заявление до кмета на община Хисаря за участие в конкурса.
 2. Документи за самоличност /копие/.
 3. Диплома за завършено висше образование /копие/.
 4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия).

*Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

 1. Профeсионална биография.
 2. Свидетелство за съдимост.
 3. Декларация, че кандидатът не е лишен по съдебен път от правото да упражнява учителска професия.
 4. Медицинско удостоверение, че кандидатът не се води на учет в психиатричен диспансер по местоживеене.
 5. Медицинско свидетелство за общото здравословно състояние на кандидата.
 6. Други документи свързани с преподавателската дейност на кандидата, ако той притежава такива.
 7. Разработка на план-програма за развитие на Детска градина „Пинокио” за период от три години. Разработката трябва да е поставена в затворен бял непрозрачен плик с ненарушена цялост и да се представи заедно с горните документи.

*Копията от представените документи следва да са ясни и четливи и със заверка „Вярно с оригинала” и подпис на кандидата.

Начин на провеждане на конкурса:

Документите за участие в конкурса се представят в срок от 1 /един/ месец, считано от обявяването на конкурса, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в “Център за услуги и информация  ”  на адрес: гр. Хисаря,  ул. “Генерал Гурко” № 14.

Документите за участие в конкурса се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в “Център за услуги и информация”, намиращ се в сградата на Общинска администрация на адрес: гр. Хисаря, ул. “Генерал Гурко” № 14 от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден, както и на интернет страницата на община Хисаря http://hisar.bg.

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на следните етапи:

 1. Допускане по документи
 2. Защита на план-програма за развитие на  детска градина за срок от три години

* Защитата на план-програмата ще се проведе пред комисия с продължителност не повече от 10 минути.

 1. Решаване на писмен тест
 2. Интервю

*Критериите за оценяване на писмения тест, както и реда за провеждане на конкурса са посочени в Правилата за заемане на длъжността „Директор” на детска градина утвърдени от кмета на община Хисаря публикувани на официалната интернет страница  на Община Хисаря www.hisar.bg .

 

ИНЖ. ПЕНКА ДОЙКОВА /п/

Кмет на Община Хисаря

Правила Директор ДГ

 

Oткрива процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на  «Медицински център І-Хисар» ЕООД
             

                                                           О Б Я В А

Община Хисаря открива процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на  «Медицински център І-Хисар» ЕООД.

Конкурсът да се проведе на три етапа:

 1. проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
 2. представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период, отговоряща на следните изисквания:
 • анализ на здравно-демографските и здравно-икономически фактори, оказващи влияние върху дейността на лечебното заведение;
 • сравнителен анализ на финансово-икономическото състояние на лечебното заведение;
 • на база очертаното финансово-икономическо състояние, формулиране на основни цели и приоритети, както и конкретни задачи за развитие на лечебното заведение; планиране на мероприятия за постигане на поставените цели;
 • перспективи за развитие на лечебното заведение;
 1. събеседване с кандидатите по следните теми – познаване и прилагане на нормативната уредба, свързана със здравеопазването, анализ на финансово-икономическото състояние на лечебното заведение, ресурсна и кадрова обезпеченост, основни проблеми, цели, приоритети и перспективи за развитие на «Медицински център І – Хисар» ЕООД, мероприятия за постигане на поставените цели.

                            

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 

Документи 

Класиране


 Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...