Конкурс за Началник отдел на Икономика, култура, спорт, туризъм и младежки дейност

Обявление-конкурс  за изтегляне :

                               Дата на качване : 27.09.2017 год.

—————————————————————————————————————————————–

 

Допуснати Кандидати за Началник отдел на Икономика, култура, спорт, туризъм и младежки дейност

Допуснати кандидати :

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Началник отдел ” Икономика, култура, спорт, турзиъм и младежки дейности” ->Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността

 

 Дата на качване : 16.10.2017 год.

 

КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА ПИНОКИО

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на Директор на Детска градина „Пинокио”

 Общинска администрация гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14, на основание чл.90  и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 217, ал.3 и ал. 5 от Закон за предучилищното и училищното образование и Заповед № РД-05-53/03.02.2017 г.  на Кмета на Община Хисаря, обявява конкурс за заемане на длъжността ”Директор” на Детска градина”Пинокио”, гр. Хисаря, ул. „Тракия” № 4 при следните условия:

Кратко описание на длъжността:

Директорът на общинската детска градина планира, организира, ръководи, контролира и отговаря за осъществяването на държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовка и за цялостната административно-управленска и финансова дейност на детската градина.

Изисквания към кандидатите:

 1. Да са български граждани илиграждани на други държави членки или чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби или продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието или дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани;
 2. Да не са поставени под запрещение;
 3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 4. Да не са лишени от право да упражняват професията;
 5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката;
 6. Да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование „бакалавър” или „магистър” със специалност от професионално направление „педагогика” с професионална квалификация „педагог” и/или „детски учител”, „детски и начален учител”;
 7. Да имат не по-малко от 5 (пет) години учителски трудов стаж;
 8. Да няма наложено дисциплинарно наказание „Уволнение”.

Необходими документи:

 1. Заявление до кмета на община Хисаря за участие в конкурса.
 2. Документи за самоличност /копие/.
 3. Диплома за завършено висше образование /копие/.
 4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия).

*Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

 1. Профeсионална биография.
 2. Свидетелство за съдимост.
 3. Декларация, че кандидатът не е лишен по съдебен път от правото да упражнява учителска професия.
 4. Медицинско удостоверение, че кандидатът не се води на учет в психиатричен диспансер по местоживеене.
 5. Медицинско свидетелство за общото здравословно състояние на кандидата.
 6. Други документи свързани с преподавателската дейност на кандидата, ако той притежава такива.
 7. Разработка на план-програма за развитие на Детска градина „Пинокио” за период от три години. Разработката трябва да е поставена в затворен бял непрозрачен плик с ненарушена цялост и да се представи заедно с горните документи.

*Копията от представените документи следва да са ясни и четливи и със заверка „Вярно с оригинала” и подпис на кандидата.

Начин на провеждане на конкурса:

Документите за участие в конкурса се представят в срок от 1 /един/ месец, считано от обявяването на конкурса, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в “Център за услуги и информация  ”  на адрес: гр. Хисаря,  ул. “Генерал Гурко” № 14.

Документите за участие в конкурса се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в “Център за услуги и информация”, намиращ се в сградата на Общинска администрация на адрес: гр. Хисаря, ул. “Генерал Гурко” № 14 от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден, както и на интернет страницата на община Хисаря http://hisar.bg.

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на следните етапи:

 1. Допускане по документи
 2. Защита на план-програма за развитие на  детска градина за срок от три години

* Защитата на план-програмата ще се проведе пред комисия с продължителност не повече от 10 минути.

 1. Решаване на писмен тест
 2. Интервю

*Критериите за оценяване на писмения тест, както и реда за провеждане на конкурса са посочени в Правилата за заемане на длъжността „Директор” на детска градина утвърдени от кмета на община Хисаря публикувани на официалната интернет страница  на Община Хисаря www.hisar.bg .

 

ИНЖ. ПЕНКА ДОЙКОВА /п/

Кмет на Община Хисаря

Правила Директор ДГ

 

 

Oткрива процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на «Медицински център І-Хисар» ЕООД

                                                           О Б Я В А

 

Община Хисаря открива процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на  «Медицински център І-Хисар» ЕООД. Конкурсът да се проведе на три етапа:

 1. проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
 2. представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период, отговоряща на следните изисквания:
 • анализ на здравно-демографските и здравно-икономически фактори, оказващи влияние върху дейността на лечебното заведение;
 • сравнителен анализ на финансово-икономическото състояние на лечебното заведение;
 • на база очертаното финансово-икономическо състояние, формулиране на основни цели и приоритети, както и конкретни задачи за развитие на лечебното заведение; планиране на мероприятия за постигане на поставените цели;
 • перспективи за развитие на лечебното заведение;
 1. събеседване с кандидатите по следните теми – познаване и прилагане на нормативната уредба, свързана със здравеопазването, анализ на финансово- икономическото състояние на лечебното заведение, ресурсна и кадрова обезпеченост, основни проблеми, цели, приоритети и перспективи за развитие на «Медицински център І – Хисар» ЕООД, мероприятия за постигане на поставените цели.

До участие в конкурса комисията допуска лица, които: притежават образователно-квалификационна степен «магистър» по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или образователно-квалификационна степен «магистър» по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на «здравния мениджмънт»; имат най-малко (5) пет години трудов стаж като лекар или икономист; не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

Необходими документи:

 1. писмено заявление за допускане до участие в конкурса, по образец;
 2. автобиография – европейски формат;
 3. нотариално заверено копие от диплома;
 4. актуален документ (свидетелство за съдимост) – оригинал, доказващ, че лицето не е осъждано за умишлени престъпления и не е лишено от правото да заема съответната длъжност;

5. копие от документ /трудова, служебна или осигурителна книжка/, удостоверяващо наличие на трудов стаж  минимум 5 (пет) години, като лекар или като икономист ;

6. копия от други видове официални документи, удостоверяващи придобита допълнителна квалификация, имаща отношение към управлението на лечебното заведение /при наличие на такива/;

7. медицинско удостоверение – общо здравословно състояние и удостоверение от „Център за психично здраве – Пловдив” ЕООД, оригинали;

 1. декларация удостоверяваща, че при сключване на договор за възлагане управлението на «Медицински център І – Хисар» ЕООД лицето отговаря на следните изисквания: Не извършва от свое или от чуждо име търговски сделки; Не участва в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност; Не заема длъжност в ръководни органи на други дружества; Не е лишен с присъда или с административно наказание от правото да заема материално отчетническа длъжност до изтичането на срока на наказанието; Не е управител, контрольор, член на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество; Не е народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район или кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, секретар на община, секретар на райони; Не работи по трудов договор, сключен с друг работодател;

Бележка: Забраните, описани в т.8  се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

 1. декларация, удостоверяваща спазване изискванията на чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
 2. програма за развитието и дейността на «Медицински център І-Хисар» ЕООД за тригодишен период, като същата се представи и на електронен носител.

Към заявлението по т. 1 кандидатът прилага два отделни плика: Плик № 1, съдържащ документите от т. 2 до т. 9 вкл. и Плик № 2, съдържащ програмата по т. 10. Плик № 1 и Плик № 2 се поставят в общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

Кандидатите за участие в конкурса могат да получат информация относно финансово-икономическото състояние на «Медицински център І-Хисар» ЕООД, в «Медицински център І-Хисар» ЕООД, в срок до 22.03.2017 год.-17.00 ч.

Документите за участие в конкурса се приемат в «Деловодство» на община Хисаря в срок до 22.03.2017 год., 17,00 ч.

Конкурсът ще се проведе на 23.03.2017 год., от 10,00 ч. в заседателната зала на Обшинска администрация гр. Хисаря, бул. «Генерал Гурко» № 14.

 

 

 

 Like Us On Facebook

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup