ОБЯВИТЕ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ — > http://obqvi.hisar.bg 

( Общински Обяви , Съобщения,Обявления ,Заповеди ,Частни Услуги)

Последно добавени нови Обяви,Съобщения,Заявления,Заповеди и др.


Към дата 22.01.2014г. са обявени свободни позиции в “СКФ Берингс България” ЕАД.

Контакти: 0335/90-238

В приложения линк може да се информирате за длъжностите, изискванията за заеманите длъжности и отговорности. -> Свободни длъжности в СББ

__________________________________________________________________________________

Общинска администрация Хисаря търси да назначи:

Инженер лесовъд на длъжност директор на Общинско горско предприятие съгласно чл. 181 ал. 5 от Закона за горите, вписан в публичния регистър за управление на лесовъдната дейност

Образование висше – магистър

8 часов работен ден

Основно месечно възнаграждение – 1400 лв.

Срок за подаване на документи 15.07.2014г.

Документи:

Автобиография, диплом за завършено образование, уверение от МЗГ за регистрация, свидетелство за съдимост, трудова книжка

________________________________________________

 Like Us On Facebook

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup